آرشیف

2016-2-28

محمدگل پویا

پایمال شدن حق تاجیکان بامیان، اوج بی عدالتی در آن ولایت!

تقریبآ مدت یک سال میشود که آقای ظهیر از سوی رهبران حکومت وحدت ملی (تحت حمایت خلیلی) بحیث والی بامیان گماشته شده است.
با وجود اینکه مردم بامیان در اوایل تقرر آقای ظهیر بحیث والی بامیان خوشبین نبودند، چون از گذشته اش هویدا بود که  تقرر آن به خواست مردم نبوده و آینده ی تاریک در انتظار این مردم خواهد بود.
درین میان تعداد کثیر از ملت هزاره مخالف آن بودند، تاجیکان بامیان نیز با وی سر سختانه مخالفت می ورزیدند و از همان اوایل تاجیکان بامیان میدانستند که ادامه ی کار آقای ظهیر نه تنها به نفع عامه ی مردم بامیان نیست، بلکه به ضرر ملت تا جیک خواهد بود. بعدی ها هویدا گردید که این آقا از وقت تقررش به اینسو همیشه در تلاش بوده که مخالفان سیاسی خویش را ضربه بزند و خصوصا در راستای تلف نمودن حق ملت غیور تاجیک از هیچ نوع تلاشی دریغ نورزیده است.
موارد که میتوان یاد آوری کرد مثال زنده اش غصب زمین معلم قدرت توسط مافیایی خلیلی به دستور والی بامیان که به زور و فشار، زمین وی را غصب کردند و هیچ گوش شنوایی هم آوازش را نشنید.
بامیان شش ولسوالی دارد، در سه ولسوالی آن  تاجیکان زندگی می کنند و در سه ولسوالی آن برادران شیعه(هزاره و سادات) زندگی می کنند؛ سیغان، کهمرد و شیبر (اکثریت) برادران تاجیک ما هستند، پنجاب، ورس و یکاولنگ برادران شیعه( هزاره و سادات) ما هستند. مرکز ولایت بامیان اکثریت ملکیت تاجیکان هست، بخشی آن از پشتونها می باشد. ولایت بامیان بالای زمینهای تاجیک ها و پشتون ها ساخته شده است. اما در قسمت بازسازی در ولسوالیهای شعیه نشین بیشتر توجه صورت میگرد گویا اینکه تاجیکان از حقوق که دولت برای اتباع یک ولایت در نظر گرفته محروم هستند. بسیار موارد دیگر هم وجود دارد  که اوج بی عدالتی و حق تلفی که درحق تاجیکان بامیان را نمایش می دهد که قابل تحمل نیست آنجا زمین های  تاجیکان بزور غضب شده و حتا برای تاجیکان ترکاری فروشی ،سبزی فروشی وچوپ فروشی هم اجازه نیست.

دیگر خود شما قضاوت کنید!
نوت :در نزد من هر نوع تعصبات قومی ،لسانی و مذهبی را مردود است، ما همه مسلمان و برادر یکدیگر هستیم و کسانیکه در راس قرار دارند بجای اینکه علیه از بین بردن اختلافات قومی لسانی ومذهبی مبارزه نمایند این مسایل را دامن میزنند جای خیلی تاسف است و خداوند هدایت شان کند. 

محمدگل پویا 
فعال مدنی /فیروزکوه 6حوت 94