آرشیف

2014-12-25

سید شکیب زیرک

پاســـــــخ به فراخوان مشاعره جام غور

بـي مهـــر وصـفــا گـشـتـيــم بـي نـام ونـيــاگـشـتـيـم
در زيــر لـگــد هــاي ايــن چـرخ فــلــك ايـــدوســـت
 

رسـواي فـلـك بــوديــم ســرگـشـتــه كـلــك بــوديـــم
عـمــري پــي بـيـمــاري ازدســت فــلـك ايــدوســــت
 
انـديـشـــة فـــردا هـــــا ،هـــم غــصــه بـيــجـــاهـــا
خـار وخـسـكــي بـوديــم ازدســت فــلــك ايــدوســت
 
نـان ونـمـكــي بــرجــا،چــشــم وســـركــي بـــر راه
بـشـكـسـتــه وهـم كــوريـم از دست فـلـك ايـدوسـت
 
آواره ايــن دنــيــــا، ســـرگــشـــتــــه هـــــر مـــا وا
صـد مـحـنـت وصــد سـودا از دسـت فـلـك ايـدوست
 
هــر شـــام پــراز غـصــه، هـر صبح پراز غـوغـا
ايـن عـايـد حــال مــا از دسـت فــلـــك ايـــدوســـت
 
از شـادي واز مـســتــي، نــايـد خـبـــري دردســـت
شــادي هـمـه بـشـكـسـتـه از دسـت فـلـك ايـدوسـت
 
از واژة مـهــر انـگـيـــز يــك نـكـتـــه نــمــيـــابــي
چــونــكــه هـمــه بـرچـيــده ازدسـت فـلك ايـدوست
 
غـم را چــه طـمـــع داري اي عـــاقــــل فـــرزانــه
عـمــريـست كـه پـروردست از دست فلك ايآدوست
 
ايـن مـلــك چـو ويـران است تقصيرمن وتو نيست
چــون در پــي مــا هــردو افـتــاده فـلـك ايــدوســت
 
مــارا گــره دركــار اســت دنــدان نـمــي يــابــيــم
چـون كار سه دنـدان است اين دست فـلك ايـدوست
 
ما مصرف راه هسـتـيـم بـيـگـانــه جـــداهـسـتـيـم
آنــي كــه بـه مـقصد خورد آن دست فـلـك ايـدوست
 
خـواهــي كــه شـوي آزاداز دســت تـظــلـــم هـــا
بــربـاي تــوقـــدرت را از دسـت فـلـــك ايـــدوســـت
 
آن دســت كـه مـا گفـتيم خود جمله به نزد ماست
بـيــجــا نــبــنــمــايـــد دســـت فــلـكــش ايـــدوســـت
 
كــاري كــه بـشـر كــرده صــدمــرحله اش راهـم
هــرگـــز نــتــوان بـيـــرون از دسـت فلـك ايدوست
 
زيــرك چــه درســت آيــد از شـعــر تــهي صنعت
اين هــم بـخـدا كـاريـسـت از دسـت فلك ايدوست