آرشیف

2014-12-3

سراج الدین سراج

پاسخ به مشاعره جام غور

دنـدان طـمـع بــرکـن, از خــوان فــلـک ایــدوسـت

بـی  رنـج  نـمـی  بـیـنـی, احـسـان  فـلـک ایــدوسـت

  

ایــن کــاســه سیـه  روزی,  بـیـغـم نـدهـد با  کس

آسـوده نـخــواهـد خـورد کـس نـان  فــلک ایدوست

 

تـا هـسـت تـنـور دهـــر, از فــــرط حــــوادث داغ

چــون  بــره هـمی بـاشـیـم بـریــان  فـلک ایدوست

  

یــا دانــه گــنــدم وار  در زیــر دو سـنـک چــرخ

یــا رقــصی جـو سـپـنـد در ,دیـکدان فلک ایدوست

 

از اوج بـلـنـدی هــا, بــر پـسـتـی یـی  پـستـی ها

افکــنــده هــزار ان را,  طــوفـا ن  فـلک ایـدوست

 

گـه  سـفـلـه شـود  آقـا , گـه  بـیـخـردان  فا ضل

از مـعـرکــه بـیـرون اســت مـــردان فــلک ایدوست    

 

یک در گـرانمـایه,  پـیـداست  کــه نـا پـیـداسـت

خــر مهـره فراوان اسـت در کـان  فـلک ایدوست 

  

تـبـعـیـض مـیـا ن مـا ,تـا آتـش جـنگ  افروخت

بـگــرفــت  زلــب  خـنـده  شـیطان    فـلک ایدوست    

 

از نـعـشـی کـه  مـدتـهـاست مرده,  نمیدانم من

دیـگــر چـه طـمع دارنـد  گرگان فــلـگ ایدوست

 

گـلـهـای  گـلـسـتـا ن  بـین ,   پاما ل جفا گشته

از بــرگ  پریـشـان پــر , دامان فـلک ایـدوست

 

بـی شـاخـه درخـتـان شــد بـی لانه شـده قمری

کـوچیــده ازین گـلـشـن, مرغـان فلک ایـدوست

 

هـر بــرگــی حـکـایـتـهـا , از جور خزان  دارد

کـس نـیـسـت عـیان سازد عـصیان فلک ایدوست

   

کـج گـفـتـن  کـج دیـدن  گـشـته بـه عمل  یکجا

کـج  گـردشـی ها دارد, دالان   فـلـک ایــدوسـت   

 

ایـن مـسـجد و ایـن مــلا تـا هـسـت نباشد خـیر

روز سـیـهـی  دارنـد طـفـلان فـلـک ایــدوسـت
 

ونکو ور . کانادا

30 جنوری 2007