آرشیف

2014-12-6

الحاج عبدالشکور دهزاد

پاسخ به فرخاری

مسلمـیـن جمله زیـــب و فـر دارد            مــــیـــوه و بــاغ پـــر زبـر دارد
دشـــمنــان زبــون و بــد حــــالی             چـــون تــو بی دمب پیر خردارد
روز روشـــن بـــه چـشم خفاشان            نـیـست روشن که صد هنر دارد
هر که بر کیش مسلـمیـن بــاشــد            از تــو صــد داغ بر جگـر دارد
بـس کــن ای بـی هـمـیـت گمراه             مـــلــت از کـیـش تـو خـبر دارد
تـــوبــه کـن ای منـادی بــاطـــل              بــا تــو رفـتـن به ره خطر دارد
حیــف صـد حیــف نـــام مـولانا              بــر تــو ایــن نـام کی ثمر دارد
عکس خــود دیـده ای به جام ما             یــال و دمبــت حـدیث خر دارد
هر که اوگمره است وتاریکست             خصـــلـت و خوی گاو نر دارد
چوب بر پشت و یوغ بـر گردن             چــون گـریزد نه بال وپر دارد
باخبـر باش کیـن سـلـوک پــاک            جــام عـز و شرف به سر دارد
لیک در آستـیـن خـــود مـــاری            چــون تو ملعون بی بصر دارد
معذرت خــواه ز ملــت اســلام            این سخن برتو بس ضرر دارد
گفت « دهزاد » را به جان بشنو
بر تو هــر کس همیـن نظر دارد