آرشیف

2014-12-11

غلام علی فگارزاده

پاسخ به ” فرا خوان مشاعره!” جام غور

 

بر ازای سوژهء تعيين شده" دندان طمع… ."

 

عـمـريـســت کــه انـــدر پـــی ســرمــايــه دويـــديــــم

بــس خـسـتـــه ودرمـــانـــده بــمـقـصــد نــرسـيــديـــم

گــه پــيـــروی شـــرق وگــهـــی پـــيـــــروی غــــرب

بــر وصـــف کــمــکـهــای "صـمـيـمـانه" سروديــم

درخـانــهء مــا شـکــر خــدا خـشــک وتـــری بــــود

زاشــوب زمــان تــرک هــمــيـــن خــانـه نـمـوديـــم

در قــريــه و کــاشــانــه چــو شـــد تــنـــگ  گـزاره

درگــوشـــهء پـسـمـانــدهء هــمـســايــه غـنـوديـــم

مـا جـمـلـگـی فـرزنــد هـمـيـن خـاک  وهـمـيـن آب

از هــم بـگـسـسـتـيــم و بــه بـيـگــانــه تــنـيـديـــم

هـر ذره کمک از دری بـيـگــانــه چـــو کــوهــــی

بــر شــانــه ء خـــود بــار گـــرانــمـايــه خميـديـم

هـمـسـايـه زمــحـتـاجـی مــا نـيـت ســوء داشــت

امـــروز ازان زهـــر مـهــيــبــانـــه چــشــيــديــم

ايـنـک کــه نـيــامـــوخــتــه از درس گــذشـــتـــه

بـار دگــرآن سـفــره و غـمـکـا سـه کـشــوديـــم

بــاز آ بـخـــود ای هــمـــت وای عــزت ديـريــن!

از نــام وطـــن آنــچــه  شــريـفـانــه سـتـوديــــم

دســت طــمــع بــر ســوی فـلــک هـم مـنـما کج

زنـهـار کــه از مـنــت آن رنــجـــه کـشـيــديــم !

احــســـان خــداعــزووجــل لايـق شـکــر اسـت

جــز مـنـت او مـنـت کــس را نــــه پــذيـــريـــم

 

شهر کابل، 30 جنوری 2007