آرشیف

2015-1-25

yfirozkohi

پاسخ بــــه نامه جناب دوستم

 

یک از تن از جمله دوستان عزیزم از هرات باستان از هرات جاویدان زاده گاه نثر مسجع که به کلیک های معجزه آسای عبدالله انصاری در آن دیار فروریخته شد وبه آن جاویدانگی بخشید این گونه پیام را در آستانه عیدیکه بدین تازه گی ها بخیر برکت گذشت به نشانی من درویش ایمل فرموده بودند "در خواست مردم غور از حامد کرزی 1 انتقال مرکز از کابل به غور 2 قیر ریزی سرک بامیان غور 3 نل کشی هرات نوشابه به تمام منازل غور 4 وصل نمودن غور به بحر 5 واحد پولی از افغانی به غور 6 خرید باشگاه ریال مادرید برای افتخار آفرینی غور"
جناب دوستم محترمم ما غوری ها را بصفت کتله کوچک دنیا به پذیرند که ماها نیز اندرین سر زمین ، کره خاکی که دنیا نام است .وجایب وحقوق داریم آری نخست از دنیا ودوم از حق تلفان افغانستان که حقوق انسانی ،حقوق بشری مارا زیر پا فرموده اند یک باردیگر نیاز برده ومیبرم تا مارا به پورت های بازرگانی دنیا اسلام قلعه ،تورغندی "تپه سیه"وصل فرمایند آری تا غور بتواند از این طریق به ساده گی به ابحار راه پیدا نمایدشاید شما نیز به این مفکوره باشید یانه غوریان این عقیده را تاید همی نمایند که راه رسیدن به تمدن همانا دست رسی به پورت بازرگانی دنیا و برق است که ما محرومیم "هرکه را درد رسد ناچار گوید وای را" اگر به کمک رهبران قبلوی این ماتمستان غور به این دو اصل حیاتی دست رسی نماید شاید به سلامتی جناب عالی وخانواده معظم تان خلل وارد ننماید.
با سپاس ارادت به سایت همه دنیای جام غور که نامه ام را در نخستین فرصت نشر همی فرمایند آری من یقوبیان "فروزکوهی "هستم از ملک غور.