آرشیف

2015-12-16

نثار احمد کوهین

پاسخ بــــــــــــه مخاطب خاص!

امیدوارم دوستان دیگر فخر فروشی تصور نکنند ومن قبل ازهر تفاخر دیگر به انسان وانسان بودن فخر می کنم ؛ اما شما میدانید که هرکس را باید به زبان خودش فهماند…

منم غوری غرور و تاج پارسی
نظر افگن به آن منهاج پارسی

ابومسلم بیرون آمد ز مرغاب 
نماند مروش شود محتاج پارسی

منم غوری زسام دارم نشانی 
نه یم عبدالی یا هم کلکانی

علاوالدین غیاث الدین نژادم 
منار جام  ودهلی را ندانی!!!

شهاب الدین شهی فاتح تبارم 
من از تاریخ و شانی  روزگارم

نه پنداری که من زار وزبونم 
اگر چند روزی چندی دل فکارم.

کوهین 
24/9/1394فیض آباد – بدخشان .