آرشیف

2014-12-12

الحاج استاد محمد قاسیم علم

پارک وسر سبزی نماد مدنیت ونیاز بشریت است

این نوشته به افتخار افتتاح وإحداث دو پارکی هست که جدیدا در حومه های شهر چغچران چهره نمائی کرد. دو پارک شهر بنام پارک پی آرتی وپارک شهدائی گمنام  آغاز سبز با امید واری های فراوان به آینده.یقینا تیم پی آرتی لتوانیا ومؤسسه یو اس آی دی در اکمال نیاز مندی های پارک شهر داری که بنام پارک پی آرتی نیز شهرت یافته وهم پارک شهدائی گم نام کمک های مناسب و توجه زیاد نمودند.البته إحداث پارک شهدای گمنام زیر نظر ریاست محیط زیست به اثر کمک وتوجه مقام ولایت ورجال خیر ومیهن دوست ما صورت گرفت که گزارش آنرا در ذیل این نوشته خدمت دوستان تقدیم میکنم.ما به پارک ومحیط سالم زندگی نیاز داریم ومائیم که جهان را میسازیم چنانچه خرابی جهان نیز از دست ما انسانهاست.
تأثیر انسان بر محیط زیست: بدون شک انسان محیط ما حول خودرا آمادۀ زیستن میسازد چنانچه خرابی محیط زیست هم از عملکرد انسانها ریشه میگیرد وابادی زمین وداشتن محیط سالم برای زندگی هم از اثر توجه انسانها بوجود میاید..نخست بر اثر انسانها بر خاک نگاهی می اندازیم که در ایجاد شرائط محیط برای زیست خیلی نقش دارد.ما انسانهای افغانستان خاک را از حالت طبیعی آن خارج ساختیم خاک ما آلوده بادود آتش وخاکستر است آلودگی از روئیدن ورشد سبزیجات جلو گیری میکند.اینکه چگونه خاک را خراب ساخته ایم به دلیل نیاز ندارد.گردش تانک ها وسائل نقلیه فراوان پر تاب بم ها  توب هاوراکتها وفیر گلوله های آتش زا خلاصه باران آتش واستفاده بی قاعده از در ختان وعلوفه وغیره زمین را در ظاهر کل واز درون سیاه وآتشین ساخته چنین خاکی هر گز آماده نشو ونموی سبزیجات شایسته یک محیط زیست  نیست.
انسانها میتوانند این خاک را آمادۀ زیستن کنند ودوباره حیاتش بخشند حیات که حیات انسانها حیوانات پرندگان وغیره را تضمین میکند.خاک را باید دوباره با آکسیجن ومواد اولیه اش هم آغوش ساخت وبا استفاده از منبع حیات یعنی آب حبوبات را زنده ساخت و واز تابش نور شدید آفتاب بر زمین جلو گیری کرد. وقتی لایه های ازون که در بالای سر ماست از اثر کمبود اکسیجن ومواد تبخیری زمین نازک میشود نور آفتاب با همان تیزی بزمین میرسد در ختان وسبزیجات را می سوزاند و وگاز های مضر افزایش میابد .فقط در ختان وسبزیجات باعث جذب رطوب وبعد آزادی آن به آسمان وتراکم وریزش مجدد آن بشکل باران بر زمین میگردد یعنی انسان بعون ونصرت الهی در خرابی وساختار زمین اثر دارند ومیتوانند زمین را کلستان بسازند ویا تنورداغ:
آلودگی هوا بر حیات انسان تأثیر منفی جدی دارد:
آلودگی هوا عبارت است از ورود مستقیم یا غیر مستقیم هر عنصری توسط انسان که احتمال ایجاد اثرات نامطلوب بر سلامتی انسان و محیط زیست را داشته باشد. انواع آلودگی‌های هوا عبارت‌اند از تولید گاز های شیمیائی که از اثر سوخت مواد تولید میشود ما فعلا در شهر خویش جنریتور ها وماشین های داریم که در کنار وسائل نقلیه گاز های کشندۀ تولید میکند واینها باید صاف شود/:
نقش ما در زمین کوچک خدای بزرگ: بلی ما هم به حد توان تلاش خودرا بخاطر سر سبزی وزیبائی محیط زیست انجام میدهیم  امسال به اثر توفیق خداوند وکمک وتوجه دوستان خصوصا تیم پی آرتی لیتوانیا مقیم چغچران ومؤسسه یو اس آ ای دی آمریکا توانسته ایم با خریداری ونصب جنریتور های آفتابی از آب زیر زمین بخاطر سر سبزی پارک های جدیداالإحداث که  روز یکشنبه پنجم جون در شهر چغچران افتتاح گرید.
گزارش: امروز 5 جون مصادف بروز جهانی محیط زیست بود  ریاست محیط زیست افتخار وتفیق این را یافت تا دو دستگاه واتــرپمپ سولـــری را که هــرکدام قدرت استخراج یک انچ آب را به ارتفاع 15 متر دارد در پارک ( پی آر تی ) که به شــاروالی تعلق دارد وپارک شهداء گمنام که تحت سرپرستی ریاست حفاظت محیط زیست قــرار دارد و توســط ریاست حفاظت محیط زیست غور کار آن به اتمام رسیده  با حضور داشتنماینده ولایت، قوماندان تیم ( پی آر تی ) شاروال شهر وریاست حفاظت محیط زیست طی محفلی افتتاح گردید. پارک شاروالی بمساعدت تیم – پی ار تی – اکمال و احداث گردید چون تمام امکانات آنرا تیم – پی آر تی کشور لتوانیا – مـساعـدت نموده، اما پارک شهداء گمنام  بتوجه مقام ولایت ومساعدت اشخاص خیــر شهر احداث گــــردید.اما باقی امکانات مورد نیاز پارک  از قبیل ، نهال های مثمر وغیر مثمر، سولــرپمپ ، تانکـــــرآب وغیره از طــرف تیم –پی آرتی و ( یواس آی دی ) آماده گردیده وبدسترس ریاست حفاظت محیط زیست قرار داده شده. این واترپمپ های سولـــــری با طلـوع آفتاب به فعالیت آغـاز نموده وبا غــــروب آفتاب آن از فعالیت بازمیماند.ودرهفته قدرت آبیاری ( 500 ) نهال را دارد. ضمن تشکر از تیم باز سازی ولایتی لتوانیا انتظار کمک های بیشتری ایشان را در قسمت باز سازی شهر چغچران داریم..

پارک وسر سبزی نماد مدنیت ونیاز بشریت است
پارک وسر سبزی نماد مدنیت ونیاز بشریت است
پارک وسر سبزی نماد مدنیت ونیاز بشریت است
پارک وسر سبزی نماد مدنیت ونیاز بشریت است
پارک وسر سبزی نماد مدنیت ونیاز بشریت است
پارک وسر سبزی نماد مدنیت ونیاز بشریت است
پارک وسر سبزی نماد مدنیت ونیاز بشریت است
پارک وسر سبزی نماد مدنیت ونیاز بشریت است
پارک وسر سبزی نماد مدنیت ونیاز بشریت است
پارک وسر سبزی نماد مدنیت ونیاز بشریت است
پارک وسر سبزی نماد مدنیت ونیاز بشریت است
پارک وسر سبزی نماد مدنیت ونیاز بشریت است
پارک وسر سبزی نماد مدنیت ونیاز بشریت است
پارک وسر سبزی نماد مدنیت ونیاز بشریت است
پارک وسر سبزی نماد مدنیت ونیاز بشریت است
پارک وسر سبزی نماد مدنیت ونیاز بشریت است
پارک وسر سبزی نماد مدنیت ونیاز بشریت است
پارک وسر سبزی نماد مدنیت ونیاز بشریت است
پارک وسر سبزی نماد مدنیت ونیاز بشریت است
پارک وسر سبزی نماد مدنیت ونیاز بشریت است
پارک وسر سبزی نماد مدنیت ونیاز بشریت است
پارک وسر سبزی نماد مدنیت ونیاز بشریت است
پارک وسر سبزی نماد مدنیت ونیاز بشریت است
پارک وسر سبزی نماد مدنیت ونیاز بشریت است
پارک وسر سبزی نماد مدنیت ونیاز بشریت است