آرشیف

2014-12-2

محمد ابراهیم ملکزاده

پارلمان در آینده نزدیک میزبان نامزد وزراء خواهد بود!

به چه کسی باید رأى داد؟
میدانید مصیبت درکجاست؟ آنجائیکه مسئولین دست اول کشور در برابر قوانین کشور مسؤل نباشند، مصیبت بار میاورد. آنعده از وزرائیکه تابعیت خارجی دارند و یا دو تا بعیته هستند، بعد از اختلاس، چور و خود سری بخاطر فرار از مسؤولیت به آسانی کشور را ترک وبه کشور متبوع خود شان میروند. از آنجائیکه هیچنوع قرار داد بین افغانستان و کشور های دیگر بخاطر بر گرداندن کسانیکه در افغانستان جرم وجنایت کرده اند وجود ندارد هیچ کس بخاطر تصفیه حساب به افغانستان تسلیم داده نمیشود، یعنی افراد ملکی کشور های دیگر هم در افغانستان مصئونیت قضائی دارند. پولیس انترپول کسانی را میتواند به حکومت افغانستان تسلیم کند که تابعیت افغانستانی داشته باشند نه از کشور های دیگر. نمونه های شان را شما می بينيد، از محمد صدیق چکری شروع تا قاسمی و آتش و ده ها متهم دیگر.

کشور و ملت را دوباره اسیر بیگانه ها نسا زید!
لذا برای اعضای محترم پارلمان پیشنهاد مینمایم تا در روز های آینده سر نوشت افغانستان را فقط به افغانها بسپارند. آنهائیکه با داشتن تابعیت بیگانه در افغانستان مصؤونیت قضايى دارند در برابر ملت، کشور و ارزش های این سر زمین هیچ نوع احساس مسؤولیتی نمیکنند لذا دیگر از نصب غیر مسؤول ها خود داری کنید. آنهائیکه  در محدوده چهار دیوالی انجو ها وسازمانهای استخباراتی  خط کشی وپروپوزل سازی کرده اند تا مزدی بیشتر بگیرند، نسبت به کلتور وهنجار های فر هنگی وعقیدتی مردم ما بیگانه اند. لطفا اشتباه گذشته را تکرار نکنید، به آنعده کسانی راى بدهید که فرزند واقعی همین وطن باشد و قاطعیت و مدیرت داشته باشد و دستش بسوی کشور های خارجی دراز نباشد و گرفتن کمک بلا عوض را عیب بشمارد بیشترین افتخار حکومت های دهه قبل سوالگری وچور پول سوال بوده. باید افغانها به خود باور داشته باشند و چشمه های عایداتی داخل را باز کنند و به مال بیت المال وحقوق دیگران احترام بگذارند. شما  شاهد هستید که در کشور چقدر تفاوت های طبقاتی ونارسائی های اجتماعی وجود دارد تاثیرش حاتم بخشی پول بیت المال به خویشاوندان بنام پروژه های ارتقای ظرفیت و سوپر اسکل وغیره است که همه تر فند های چور وتزویر های خارجی است لذا به اصول زندگی واقعی بر گردیم.

هوشدار!
من به کسانیکه  دو تابعیت داشته باشند رائی نمیدهم  و از شما بزرگان مردم افغانستان هم تقاضا مینمایم تا به آینده افغانستان دل بسوزانید و در برابر پول رائی ندهید، فقط به انسان تعلیم یافته افغان و دلسوز رأى بدهید. من تصمیم دارم اگر در اینده در پارلمان باشم بجای رفتن به دفتر وزیر بخاطر مقرری مامور درجه هفت وهشت گلوی وزیر را بگیرم که چرا در توزیع بودجه و برنامه های انکشافی بی عدالتی کرده واگر وزیری قوم وخویش وخواهر زاده و خسرزاده را پهره دارش مقرر کند گلویش را بگیرم وبه مردم افشا کنم که اینها وزارت ها را فامیلی ساخته اند. دیگر نمیخواهیم وزراء بخاطر سر پوش گذاشتن به خیانت ها اقارب خودرا به دروازه ها مقرر کنند. رئیس اداری وخدمات وخریداری و سکرتر اول ودوم ودروازه بان و چای دار باشی همه وابستگان وخویشان وزیر ؟  با آوردن همه اعضای فامیل  دفتر میشود خانه شخصی وزیر….؟؟؟

ترک تابعیت حقیقی:
ترک تابعیت این نیست که پاسپورت افغانی نشان دهند. چون در افغانستان با نشان دادن تذکره میتوانند پاسپورت افغانی بگیرند. کسانیکه تابعیت دو گانه دارند و ادعای تخصص ومسلکی بودن را دارند ومیخواهند وزیر شوند لطف کنند از وزارت عدلیه کشوریکه  اقامت داشته سند بیاورند که ایشان تابعیت این کشور را ندارند ویا داشته اند پس داده اند، در غیر آن با  گرفتن پاسپورت افغانی وگذاشتن پاسپورت خارجی در طاق بلند بخاطر روز مبادا نمیشود ترک تابعیت گفت.