آرشیف

2015-1-24

عصمت الله راغب

پارلمان بــــــار دیگر…!

امروزشنبه، سومین روز ازحضور نامزد وزیران وزارت های مالیه وانرژی وآب به شمول نامزد ریاست بانک مرکزی درشورای ملی بود که برای توضیح برنامه های خویش به این مجلس حضور یافتند.اما قبل از اینکه اشخاص معرفی شده به تشریح برنامه های خویش به پردازند؛ گفتگوها درسرحضور یا عدم حضوری نامزد ریاست بانک مرکزی بین وکلا شروع شد، که این گفتگوها وردوبدل سخنان تند سرانجام به زدوخورد فزیکی درپارلمان انجامید. تنازع روی موضوع از آنجا آغاز شد که نامزد بانک مرکزی مصمم بر تشریح برنامه های خویش درجرگه شده وعده از وکلا بنابه دلیل داشتن تابعیت دوگانه موصوفه، خواهان اخراج آن از مجلس شدند. اما عده یی به مخالفت وعده هم  به طرفداری از نامزد ریاست بانک مرکزی درجرگه،  به مشاجرات لفظی وفزیکی پرداخته اند که درنتیجه باعث اخراج نامزد بانک مرکزی از مجلس شدند.
گفته می شود آنانیکه سلامت مجلس امروزی پارلمان را برهم زدند وعامل اخراج نامزد ریاست بانک مرکزی شدند، خانم شکیبا هاشیمی ولیما بوده،  که دوتن از وکلای منتخب مردم افغانستان درشورای ملی بحساب می آیند و این عمل قبیح وکلای تندخوی درمقر خانه ملت که  تمثیل از اراده ملت است، خشم بیشتراز وکلا وسایرین را برانگیخته وباعث اخراج هردویشان به دستور رییس مجلس از مجلس امروزی شدند. این درحالیست که ازسه روز به این طرف جنجال برسرداشتن تابعیت دوگانه منجر به اخراج یکی پی دیگری وکلای مجلس می شود، روز قبل بشردوست،امروز شکیبا ولیلما، فرداهم کسی دیگر….سرانجام عاقبتش بخیر.
اگرچند پیش بینی ها وتحلیل های بعضی از دوستان قلم بدست روی چگونگی تابعیت های دوگانه وعامل جنجال برانگیزکه باعث برهم زدند فضای مجلس خواهد شد، تابعیت دوگانه صلاح الدین ربانی و… را می خواندند که از نفوس بیشتری از آدرس جمعیت درپارلمان برخوردار است، اما قبل ازینکه قضاوت روی حضور یا عدم حضوری ربانی درشورای ملی برای کسب رای اعتماد  صورت بگیرد. حامیان دیگران درسلسله بدنامی  شورای ملی امروز قدم نخست را بر داشته واین  بدنامی دور ازانتظار را این بار دو خانم به نام خود به  ثبت رسانید.
سالهای قبل بوتل جنگی اما امسال….

عصمت الله راغب