آرشیف

2015-1-14

amubarez

يـك سكه و دو رخ

درباره جلسه كه قرار است داير شود بين علما هاي كشور افغانستان وكشور پاكستان كه در كا بل داير ميشود ظا هرآ خبر خوب وآميد وار كننده است اما درحقيقيت از نظر من جز يك حركت نمايشي چيزي ديگري نخواهد بود وعلما هاي كه از كشور پا كستان ميآيند به كابل نظر خاص خود مختاري بحيث عالم ديني ندارند هر چيزي كه بايد بگويند قبلآ سمسور شده از طرف شبكه استخبارا تي آن نظر شبكه استخباراتي پاكستان است نه نظر واقعي علماهاي پاكستان وچون ملاهاي درپاكستان سياست ورهبري ميكنند زير نظر شبكه استخباراتي پاكستان ميباشد وحركات عملكرد شان تحت كنترول است اين جنگ اميروزي در تمام جهان ومردم افغانستان معلوم است كه فعلآ جنگ استخباراتي روان است نه جنگ جبعي وخصوصآ شبكه استخباراتي پاكستان كه مير ميدان جنگ اميروزي واستخباراتي در افغانستان است از اين جنگ نفع برده وميبرد توقف جنگ در نفع پاكستان نخواهد بود واين مير ميدان را به ديگر كسي واگذار نخواهد شد بعضي از كشورهاي خارجي پلان جنگ هاي استخباراتي خويش را به افغانستان ازمايش ميكنند كشور پاكستان در جنگ هاي سه دهه آخر به نفع اش بود خودرا به كمك هاي جامع بين الملي وكشورهاي اسلامي ظاهرآ براي مردم ومجاهدين افغانستان داده ميشد در حقيقت استفاده به نفع پاكستان گرديد از آدرس اين جنگ جمع آوري كمك براي مجاهدين ومهاجرين افغانستان ميگرديدكه از آن پول پاكستان صاحب بمب اتوم شد ه است وهيج وقت پاكستان به نفع افغانستان كار نكرده ونخواهد كرد ومردم كشور عزيز مان آگاهي كامل داشته باشند خوش باور نباشند علماهاي كه در اين جلسه از جانب افغانستان اشتراك مكنند بسيار اساس باشند كه گول نخورند كدام فيصله كه از قبل طرح ريزي شده باشد زير نام جلسه علماهاي دو كشور دركشور عزيز مان فيصله نكنند كه باز اين كشور را بطرف بحران بكشد به ضرر ما اين ملت مظلوم تمام شود ويك عمرديگرا رنج ببريم اميد آينده نيك افغانستان بدون جنگ را از خداوند (ج) آرزو منديم هستيم

با احترام

عبدالقد ير مبارز

 

يك سكه و دو رخ