آرشیف

2014-12-11

غلام علی فگارزاده

ياد دوران کودکی

خاطرات زنده گی کودکيی کودکانه ياد باد
خاطرات دلپذير باصفای آن زمانه ياد باد
شب به پای ديگدان و صندلی کنج اتاق
خاطرات قصه و افسانۀ مادر کلانه ياد باد
قصۀ اسفنديار و قصۀ  سهراب و رستم
قصۀ کوه ديواندر، قصۀ مازندرانه ياد باد
بازيهای دلکش گال بازی و هجهج عجب
خاطرات روز وشبهای بهاری و خزانه ياد باد
چشمه چشمه آب صاف و سبزه  سبزه کوه و دشت
بعبعی  گوسفند و بره،  غلغل آب روانه ياد باد
باد و باران های تند و رعد و برق حولناک 
قطره قطره کنج خانه  آبهای چک چکانه ياد باد
بته بته گل کنار جويبار مزرع آبائی ام
خطمی گلی های درون مسجد  نزديک خانه ياد باد
خوردن ترکاری خودروی قاوه کيف داشت
خال مسکين، تارآبی، شوتتک صحن چمانه ياد باد
کی فراموشم شود طعم رواش ترش و تلخيهای  استق
 جستجوی تختل و دامان کوه  گوشتکانه ياد باد
بابه دهقان خرچ حيوانات خود بهر زمستان جمع ميکرد 
خار و بره گوش و اسپند و کمای و گوغنانه ياد باد
دسته دسته جمع کردن ها بدامن تا بشام
سيچ وخالکک، سلمک و  بوجندکانه ياد باد
قيل و قال کودکانه در دل کوه و کمر
خاطرات همصدای کوه و دره بی زبانه ياد باد
حيف آن روز ها گذشت و پی نبرديم قدر آن
خاطرات بی ريا و بی تکلف جاودانه ياد باد
 

فگارزاده
شهر کابل، 27 دلو 1387