آرشیف

2020-3-16

رفعت حسینی

… و از لچک قصه کنیم

... و از لچک قصه کنیم

درپارسی افغانستان واژهء لچک هست ودرایران بآن لات میگویند. معنی لچک: اوباش، بیسروپا، جاهل، فاسق، ولگرد، هرزه میباشد.
درافغانستان چهاردهه پیش ،کارهای لچکانه ببازاروکوچه متعلق بود مگربا فاجعه هفت ثور، «لچکی» به تصاحب دولتمردان وباصطلاح {سیاستمداران!} خلقی پرچمی طالبی مجاهدین اسلامی درآمد.
ببرخی کارهای خلقی پرچمی طالبی ومجاهدین اسلامی بنگرید. آیا بجزواژه <لچک> نام دیگری بآن {مردک} ها ویا<لچکی> بآن کارکردها میتوان قایل شد:
۰چلنی نمودن نواسه های کودک محمدداود با کلشینکوف درهنگام رخدادن مصیبت ثور،وچلنی کردن همسر، دختران،عروسان، پسران وی باسه نفرمستخدمین خانه اش ،لچکی نبود؟…
نمی شد بگونهء مثال همه را بشکلی ازگونه های ممکن «دستگیر» نمایند؟
دستوراین کشتارازسوی هفت رهبر خلقی پرچمی بشمول ببرک،نجیب وتره کی بچند اوباش عضوحزب خلق داده شده بود.
۰خفه نمودن تره کی بابالشت لچکانه نبود؟
۰آمدن ببرک درجدی ۱۳۵۸ ازروسیه باهواپیمای بیخی ویژهء جاسوسی بکابل ورییس دولت شدن وی یکی ازوقیح ترین کارهای لچکانه تاریخی درافغانستان نبود؟
واین خرمجسمِ مشدد، بااین <جنایت> بی همتا درافغانستان، به خِردووجدان مردم افغانستان که باوربارزشهای معنوی انسانی داشتند، اهانت نمود!
وپرچمی های وطنفروش تاهنوزبوی کارمل بزرگ می گویند وثابت می سازند که ووقیح والاغ هستند.
ببرک(لچک) درهمان وقت دربیانیه تلویزیونی ، آمدن خودرا ازروسیه،<قیام شش جدی برای نجات وتکامل انقلاب ثور و رفاه مردم زحمتکش افغانستان>اعلام نمود!!
<قیام !>گفتن باین کاربوسیله این دژخیم،همچنان،اقدامی لچکانهء ناکرانمند نبود؟
آیا
۱. برون کردن نجیب ازدفترم م وغرغره نمودنش ،
۲.چورکردن موزیم کابل بوسیله اعضای شورای نظارمسعود،
۳.ویران نمودن مجمسمه بودا،
۴.باچپن ولنگوته وایزاربصفت کارمندان بلندمرتبت دولت همانندکرزی محقق خلیلی غنی خودراآراستن ،
توسط لچکهای بی فرهنگ واوباش بسرنرسیده است؟
وهمچنین لقب استادشهید به ملاربانی وقهرمان ملی بیک آدم ایلایی وپروفیسربه ملا مجددی ،ازلچکی آب ننوشیده است؟
..
دوسال پیش غنی دریک بیانیه درلغمان،مانند یک لچک نادان،گفت: افغانستان دردوهزارسال گذشته پوهنتون داشت وعدد صفرتوسط یک ریاضیدان افغان کشف شده است نه بوسیله یک عرب!!آیاغنی لچک بی فرهنگ نیست؟
وآیا یک آموزش دیده وآنهم دکتورا ازایالات متحده،که رییس جمهورهم هست ، بدون درنظرداشتن وقاروحیثیت <فردی > و<اجتماعی>خودش و رییس جمهور،چنین لباس بازاری وسبک میپوشد یایک لچک؟