آرشیف

2015-1-16

ادیب معصومی

ویـــــــــروس طالبان چگونه بوجود آمـــــــــد ؟

 

خالق وصاحب این ویروس طرح انگلیس وموافقت امریکا بود که پاکستان وعربستان فرشته های موظف دمیدن روح به آن بودند و در زنده سازی این پدیده نقش خود را بشکل عملی اجرا کردند .
هدف وجودی این طرح چه بود ؟
سوالیست که هرحرکت وعملکرد امریکا و سازمانیان بیان کننده این جواب است.
وسوال اساسی اینجاست که چرا سازمان ملل که حرف از احترام یکسان و برابری دولت ها میزند و حقوق بشر را یکی از ارکان های پذیرش وشناخت کشور در عرصه بین ملل میداند، خود را در جهت نابود سازی این ویروس کشنده ناتوان جلوه میدهد ؟ آیا ناتوان است ؟
امروز سازمان ملل توانایی محو و نابود سازی بزرگترین نظام های دنیا را در مدت 24 ساعت دارد وقدرتمند ترین کشور های اتمی دنیا را در زمان کوتاهی رام میسازد که نیازی به مثال نیست، چگونه در برابر این ویروس یعنی طالبان ناتوان است ؟ 
تکنالوژی امروز کمتر از معجزه نیست، چگونه از لانه های القاعده و طالبان بیخبر میتواند بود؟
طالبان که نام مدرن آن القاعده است حتی برای تف کردن نصوار از قوطی خالی رب استفاده میکردند سیستم امنیتی امریکا را شکسته و برج های دو قلو امریکا را هدف قرار دادند! چگونه ؟
پاسخ این همه سوال بیان کننده این است که افغانستان در گذشته و درحال حاضر میدان فوتبالیست میان تیم های امریکا و روسیه با داوری سازمان ملل وکمک داوران همچون انگلیس، پاکستان، هند، چین، ایران، عربستان …
تماشا گران این میدان (افغانستان) درتمامی ادوار بر سر برد وباخت تیم های نامبرده خون دادند ازهمه مهمتر موقعیت این میدان قابل اهمیت است، نه چیز دیگری.
پس وضعیت کنونی کشوری تحت نام افغانستان جز برآمد بازی های سیاسی بزرگترین کشور های جهان چیز دیگر نیست ومردم ما وقتی به سعادت خواهد رسید که جهان ما را منحیث انسان قبول کند واز ریختن خون من وتو دست بکشد و شعار های همچون اتحاد، آزادی، استقلال، آرامی…. جز دلخوشی حرف دیگر نیست! من امید و روشنی را میبینم اگر روشنی وامیدی وجود داشته باشد.

 

با احترام ادیب معصومی