آرشیف

2023-7-17

آی سان مرامی

ویروسِ شعر

ویروسِ وخـیمِ شعر چرا

به قلبـت نمی‌افتد پس از این سالها؟

تو که تلخ می‌نوشی می‌دانم

نباید پیشنهادِ غزلِ نبات داد

ویروسِ جدیدِ شعر به نامِ ” نـو “

تجویزِ سپـیدی ست

برای روحِ بیمارِ سیاهـت

کاش گرفتارش شوی

کاش غلتِ خونـت بخورد

در نبردِ غلـطِ افکارت

ویـروسِ خطیرِ شعر

به خطِ نبـضِ ناموزون

بگیرد همه جانـت را

خیال و وهم من نیز تـخت