آرشیف

2015-2-6

نصرالله غوری

وکیل داری نــــــــــداری؟

 

مردم شریف لعل وسرجنگل چنانچه در جریان هستید آمریت های معارف هفده لیسه در این ولسوالی به رقابت بوده که در آن به تعداد بیش از 50 نفر از فرزندان تحصیل کرده و با تجربه شما اشتراک نمودن اما کی ها کامیاب شده اند؟ جواب این سوال دوبخش دارد :
 یک تعداد اشتراک کننده ها با نداشتن تجربه کاری که در لایحه وظایف ریاست معارف درج است و این افراد با اینکه شرایط شارلیست را نداشت ، که نباید می شد اما شارت لیست شدن که این سوال را باید ریاست معارف ولایت غور جواب گو باشد، که برمیگردد به اینکه وکیل داری نداری؟ 
 یک تعداد افراد که نباید حق آنها را غصب میگردید زیرا هم لیاقت داشت و هم تجربه کاری ولی غصب شد دیگر اینکه افراد وکیل تمام شان موفق شده از وکیل صاحب جای تشویش از طرف ریاست معارف برای اشتراک کنندگان شان نیست . در اخیر به یک جمله توجه کنید آیا یک وکیل شورای ولایتی دستورش بالاتر از قوانین یک اداره که از طرف یک وزارت برای شان داده شده است می باشد ؟
پس ملت شریف لعل وسرجنگل معارف تان با داشتن آمرین که خودش یک روز روی اداره را ندیده بلکه بعضی ایشان یک روز روی مکتب را ندیده و از کلکین مکتب فارغ شده است سرنوشتش به کجا خواهدرسید ؟ قضاوت را به مردم میگذاریم.

 

وکیل جان تو بدان، رأی ما ساو شده است
چشم ما کوربود، حال فکر ها نوشده است

از برای یک لحظــه غفلت خون میخوریم
توببین از کـــار تو، دلها کو تاوشده است

 

نصرالله "غوری"