آرشیف

2015-6-19

رهگذر .

وکلای غور قبل از پیروز شدن بـــا هم دشمن اند

همزمان با نزدیک شدن زمان بر گزاری انتخابات اوضاع سیاسی ونظامی غور بیشتر از هر زمان دیگر متشنج وآسیب پذیر است.کاندیدان ولایت غور بجای اینکه یک طرح وبر نامه سالم بخاطر مبارزات انتخاباتی داشته باشند فضای زندگی را با تهمت- افتراء ودشمنی آلوده ساخته اند که خوب است درین گزارش برخی واقعیت های غور امروزه را مرور نمایئیم این واقعیت ها خیلی تلخ است اما باید هموطنان ما در خارج کشور هم در جریان باشند وما که میسوزیم ومیسازیم ایشان هم در غم ما شریک باشند.
از لحاظ اداری حرف در میان نیست خیر خیریت است.یعنی اداره وجود ندارد مسئولین مهمان ما اند ما هم باعث زحمت ایشان نمیشویم .همه میدانند که نهاد های امنیتی واداری حکومت در غور متوجه حفظ امنیت خود اند  وبس چنانچه سخنگوئی والی غور حین تماس با خبر گزاری پژواک در ارتباط به موجودیت افراد مسلح در مسیر راه هرات چغچران وغارت اموال مردم  گفت افراد مسلح تنها از مردم اخاذی میکند به دولت کدام مزاحمتی ندارد  وکشتار های منطقه اوشان ودزدی های مسیر راه هم نتیجه دشمنی های قومی وشخصی است این خود میرساند که هر کس هر کس را میخورد ومیکشد خیر است منتها به افراد دولت مزاحمت نکنند دولت هم بخاطر تأمین امنیت مردم هیچ مسئولیتی ندارد..
از لحاظ سیاسی: دشمنی وکلای غور قبل از کامیابی مایه تشویش است. بلی هیچ امیدی به اینده نیست که این داو طلبان محترم کامیاب شوند ویکجا بخاطر حل مشکلات مردم غور کاری را انجام دهند.، در چغچران تبلیغات وکمپاین انتخاباتی کاندیدان بر تهمت افتراء وبد نام سازی یکدیگر استوار است .این آقا یون همیشه به دفاتر یوناما وحقوق بشر وکمیسیون انتخابات ودفتر والی از یکدیگر شکایت نموده اسناد کفر جنایت وخیانت را ورق می زنند  این وضعیت جو إعتمادوباور را کاملا ازبین برده و همه نسبت بیکدیگر نگاه دشمنانه دارند اگر این افراد کامیاب هم شوند زمینه همکاری بین شان وجود ندارد. هچنین کاندید شدن پدر به نمایندگی از مردم فاریاب ودختر به نمایندگی از غور که هردو باشندگان غوری تبار کابل اند یک افتضاح سیاسی دیگر است که درج اوراق تاریخ میشود.تنش بین سه کاندید مر غاب وسازش کاندید حذفی بای بقه در چغچران از موارد قابل توجه در عرصه سیاست غور است. اقوام بای بقه که کاندید شان از لست حذف شده تصمیم گرفته اند بجای هدر رفتن آراء از آراء مردم خویش إعتبار بدست آورند وبه همین منظور آراء مردم را به سه قسمت تقسیم نمودند .یک ثلت را به جناب مودودی یک ثلت را به مولوی دین محمد وثلت دیگر را به ملا کرام الدین بخشیده اند وبه این تر تیب بجای یک وکیل در اینده سه وکیل خواهند داشت اگر کامیاب شوند واگرنشوند نوع رابطه مثبت را با مردم ایجاد کرده اند که تصمیم زیرکانه بوده. واما در ولسوالی ها غرب بند باین هم تنش ها بین کاندیدان وجود دارد کاندیدان هیچکدام طرح وبر نامه ندارند تنها بر گرایشات قومی تکیه نمده مطمئن اند که مردم بنام قوم وسمت به نفر ورد اطمینا خود رأئی.نسبت نا امنی فرصت برای چانه زنی های سیاسی وجود ندارد.
اوضاع امنیتی: وضع امنیتی در غور خیلی شگننده ونگران کننده است تمام مناطق جنوب ولسوالی پسابند وجنوب شرق ولسوالی تیوره به تصرف طالبان قرار دارد وولسوالان مقرر شده از طرف طالبان در منطقه حضور دارند ربودن کار مندان تبلیغات آگاهی عامه انتخابلت از غیچی وموتر های حامل مواد غذائی مؤسسات این حقیقت را میرساند که طالبان در قسمت شرق ولسوالی تیوره حاکمیت داشته در صدد اکمال نیاز مندی های لوژستکی خویش از طریق غصب اموال واجناس امدادی مؤسسات اند..اینکه دران مناطق انتخابات بر گزار میشود ویا خیر به موافقت طالبان نیاز دارد. مناطق غچی سر پنک وتنگی یخن علیا از نزدیکترین مناطق بمرکز ولسوالی تیوره اند که  تحت کنترول طالبان قرار دارند.البته تولک وساغر از امنیت نسبی بر خوردار اند.
ولسوالی دولینه علاوه از جنوب شمال خودرا نیز از دست داده طوریکه در خواجگان حکومت محلی است گذر از از فراه رود بطرف شهیدان کابوس است واوشان مرکز در گیری گروپ های مسلح میباشد.درانجا خبری جزء کشتن وغارت کردن اموال یکدیگر چیزی نیست وحکومت هم خبر هارا از لفظ مردم میشنود. البته ساحات سیاچوب وپشت بند باین هم از دید حکومت محلی غور به دور است وتا هنوز که هنوز است هیچ تصمیم بخاطر پاک سازی مناطق وجود ندارد وتمام طالبان غور که در هلمند بوده اند توسط افراد ارتباطی خویش که در داخل حکومت دارند زیر نام عودت ماجرین رسما در منطقه جا بجا میشوند.اینکه در مناطق خود میآیند کار نیکوست وحق شان است واما اینکه با سلاح وتحت هدایت طالبان کار میکنند موضوع است که با تکرار حوادث ناگوار زمان مشخص خواهد ساخت .البته مسئله باز سازی هم به صد متر سرک نیمه کاری شرکت افغان جر من اختصتص دارد که گزارش آنرا شنیده اید.با انشار خبر ارتداد ناصر انوری مردم به تمام جوانانیکه به مؤسسات کار میکنندنگاه منفی دارند ودر هر جاه نبلیغ این است کسانیکه درمؤسسات اند مسیحی میشوند که این روند تبلیغاتی پروسه باز سازی وجلب مؤسسات خارجی را در غور ضربه میزند.مسئولین محلی توان وامکان خدمت ندارند ومؤسسات هم بد نام وتهدید میشوند غور میماند و افراد مسلح وطالبان و تکرار خود سری های گذشته….