آرشیف

2014-12-26

غلام ربانی هدفمند

ولکم فی القصاص حیات

 

صیاد! پرندۀ باغ مرا در آشیانه می زنی
تیر های آتشین حسد را شادیانه می زنی
خدا « ولکم فی القصاص حیات » گفته است!!
ترسم از اینکه قرآن را تازیانه م