آرشیف

2015-2-11

حمیدالله ژواک

ولسوالی دولتیار از زبــــــان تصویر
 

بیننده بسیار عزیز سایت جام غور، فرارسیدن ماه پرفیض رمضان برای شما و تمام مسلمانان جهان مبارکباد!
عزیزان! بیایید ولسوالی زیبا دولتیار را از زبان، بیان و نشان تصویر نگاه کنیم.

 

 
نمای کامل از سه برج کهن قریه شینیه/دولتیار
نمای کامل از سه برج کهن قریه شینیه/دولتیار
 
برج کهن که بر افق کوه شینیه برپا است/دولتیار
برج کهن که بر افق کوه شینیه برپا است/دولتیار
 
 پل آهنی شینیه/دولتیار
پل آهنی شینیه/دولتیار
 
قریه شینیه/دولتیار 
قریه شینیه/دولتیار
 
 منطقه قال منا-این محل زیبا است که دوطرف سرک برعلاوه درخت سرسبزهم است، توسط یک چشمه نسبتاً کوچک آبیاری میشود.
منطقه قال منا-این محل زیبا است که دوطرف سرک برعلاوه درخت سرسبزهم است، توسط یک چشمه نسبتاً کوچک آبیاری میشود.
 
    نمای از قسمت درخت بید قریه کشک بهار/دولتیار
نمای از قسمت درخت بید قریه کشک بهار/دولتیار
 
 بازار ده مرده/دولتیار
بازار ده مرده/دولتیار
 
 تعمیر ولسوالی دولتیار
تعمیر ولسوالی دولتیار
 
 تعمیر قوماندانی امنیه ولسوالی دولتیار
تعمیر قوماندانی امنیه ولسوالی دولتیار
 
 لیسه ذکور ولسوالی دولتیار
لیسه ذکور ولسوالی دولتیار
 
استاد نور محمد: من در لیسه اناث دولتیار افتخاری درس میدهم. 
استاد نور محمد: من در لیسه اناث دولتیار افتخاری درس میدهم.
 
 دریای هریرود/دولتیار
دریای هریرود/دولتیار
 
 پل چوبی که شمال دریا را با جنوب آن وصل میسازد/دولتیار
پل چوبی که شمال دریا را با جنوب آن وصل میسازد/دولتیار
 
 نمای طرف شمالی پل که بشکل پخته و اساسی درست میشود/دولتیار
نمای طرف شمالی پل که بشکل پخته و اساسی درست میشود/دولتیار
 
نمای طرف جنوبی پل/دولتیار  
نمای طرف جنوبی پل/دولتیار
 
 کلینیک 11 بستر- بفرمایید به داخل کلینیک!
کلینیک 11 بستر- بفرمایید به داخل کلینیک!
 
کلینیک 11 بستر- بفرمایید به داخل کلینیک!
 
کلینیک 11 بستر- بفرمایید به داخل کلینیک!
 
کلینیک 11 بستر- بفرمایید به داخل کلینیک!
 
کلینیک 11 بستر- بفرمایید به داخل کلینیک!
 
کلینیک 11 بستر- بفرمایید به داخل کلینیک!
 
کلینیک 11 بستر- بفرمایید به داخل کلینیک!
 
کلینیک 11 بستر- بفرمایید به داخل کلینیک!
 
کلینیک 11 بستر- بفرمایید به داخل کلینیک!
 
کلینیک 11 بستر- بفرمایید به داخل کلینیک!
 
کلینیک 11 بستر- بفرمایید به داخل کلینیک!
 
کلینیک 11 بستر- بفرمایید به داخل کلینیک!
 
کلینیک 11 بستر- بفرمایید به داخل کلینیک!
 
حارث جان از قریه احمدآباد/دولتیار
حارث جان از قریه احمدآباد/دولتیار
 
 بند برق بازار ده مرده/دولتیار
بند برق بازار ده مرده/دولتیار
 
 ماشین و توربین برق بازار ده مرده که حدود 300 خانه از نور آن مستفید میشوند
ماشین و توربین برق بازار ده مرده که حدود 300 خانه از نور آن مستفید میشوند
 
         قریه شیگت/دولتیار
قریه شیگت/دولتیار
 
 قریه مایل (وردکها)/دولتیار
قریه مایل (وردکها)/دولتیار
 
 قریه شوراب هزاره/دولتیار
قریه شوراب هزاره/دولتیار
 
 آسیای یک دهه قبل/دولتیار
آسیای یک دهه قبل/دولتیار
 
 نان گرم بفرمایید!/دولتیار
نان گرم بفرمایید!/دولتیار
 
 نان گرم بفرمایید!/دولتیار
نان گرم بفرمایید!/دولتیار
 
 زمستان۱۳۸۹/ دولتیار
زمستان۱۳۸۹/ دولتیار
 

دوستان عزیز؛ تا تصاویر و ملاقات تصویری بعدی از محلات و مناطق غور، خدا یار و مددگار شما
۱۱ اسد۱۳۹۰ – چغچران/پوزه لیچ