آرشیف

2014-12-28

وقـتـــی جوان بودم

وقتی جوان بودم ماه تابان بودم 
وقتی جوان بودم عشق سوزان بودم 
وقتی جوان بودم مست و خندان بودم 
حالا که پیر شدم خوار و ذلیل شدم 

وقتی جوان بودم شیری غران بودم
وقتی جوان بودم غرق هیجان بودم 
وقتی جوان بودم سرشار و خان بودم 
حالا که پیر شدم خیلی زاییر شدم 

وقتی جوان بودم غنچه گل بودم 
وقتی جوان بودم مثل بلبل بودم 
وقتی جوان بودم شاخه سنبل بودم 
حالا که پیر شدم خاموش و دلگیر شدم 

وقتی جوان بودم مثل ماهی بودم 
وقتی جوان بودم گرم شادی بودم 
وقتی جوان بودم شوخ و قوی بودم 
حالا که پیر شدم ز دست تقدیر شدم

سارا 
١٨.٠٥.٢٠١٢