آرشیف

2015-1-16

عبدالظاهر سروری

وظـیـفـــــــــه پولیس

 

 
بیا بهر وطن سعی وجان فشانی کن
صلاح کار چو دانی ومی  نوانی کن
!تو چشم وپنجه قانون کشوری هشدار
به عدل کار کن،احسان وقدردانی کن
بجای ظلم ! مددګار خسته جانها باش
بجای جور!بیا لطف ومهربانی کن
توپاسداری!درحفظ نظم کشورکوش
زمرزوبوم وده وشهرپاسبانی کن
بکوش حامی مستعضفان مسکین باش
تلاش کن پی اصلاح وکاردانی کن
حرام ګشته بچشم توآتش دوزخ
ازهمه این خاک باستانی کن….
بکوش تاکه رعایت کنی قوانین را
دراصل تکیه به قانون آسمانی کن
 
  

سخنان سودمند

 
هیچ کرامت وبزرګواری بالاتر از تقوا صداقت پرهیزګاری نیست
هیچ پناګاهی امن تر ومطمین تر از توکل بخدانیست
هیچ شفاعت کننده ای رستګارتر از بوبه صادقانه نیست
هیچ تجارتی سودمند تر از علم ودانش نیست
هیچ جمال وزیبای زیباتراز عقل وخرد نیست
هیچ عبادتی بهتر از سجده بخداوند(ج) نیست