آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

وطن ویــرانـه از اغـیــار تا چــنـــد

وطن ویــرا نـه ا ز اغــیــا ر تا چــنـــد
غـمـیـن ا ز نـکـبـت و ا دبـا ر تا چــنـــد

کــلاه و تا ج و د یـهــیــم و ا مــا ر ت
به چـنـگ ظـا لـــم جـبــا ر تا چــنـــد

به د سـت مـشـت خـا یـن قـد رت و زور 
به لـب هـا بـخـیـه و مـسـمـا ر تا چــنـــد

شـود این ثـروت ســر شــا ر ما غـصـب
به د سـت د زد بـد کـــر د ا ر تا چــنـــد

ز خـون و گـوشـت و پـو سـت مـلـت مـا
شــو نـد فــر به تـنـی مــردار تا چــنـــد

بـه فـکــــر شـفــقـــت حـکـا م ظـا لـــم
به خو ا ب ایـن مـلــت بـیــدار تا چــنـــد

به دربار خــد ا ی حـق کـنــنـد عـر ض
زجـو ر و ظــلـــم نـا هـــنـجــا ر تا چــنـــد

ز جـــرم و جـنـحـه و فـســق و جـنـا یـت
شـکـا یـت پــیــش هــــر طــرار تا چــنـــد

زن و مــرد وطـن مـعـلــو ل و مـعــیـو ب
ز جـنـگ و مـا تـــم و کـشـتـا ر تا چــنـــد

ز بـیــکا ری جــو ا نـان گـشـتـه مـعـتـا د
عــلــیــل و خـسـته و بــیــمــا ر تا چــنـــد

جـهــا لـت هـو ش و مـغـــز مـا گـر فـتـه
غــمـیــن ا ز فـتـنــۀ مــکـا ر تا چــنـــد

ز چــنـگ مـلـت مـظـلـو م و مـحـــر و م
ربا یـنــد ثـر و ت ســر شــا ر تـا چـنـــد

ا لا ا ی مـــلــت ! آ ز ا د ۀ مــــــن
به بـنـــد د شـــمـــن غــــد ا ر تا چــنـــد

خــدا را ای جــو ا نـا ن خــــرد مــنــــد
غـــلا م حـلــقـــۀ د ر بـــا ر تا چــنـــد

و طـن مـخــر وبـه و خـلـق وطـن خـوار
غــریـب و د ر بـد ر بـیـکـا ر تا چــنـــد 

ز فـیـض خـو نـبـهــآ یــی ا نـتــحــا ر ی
بـگــیــر نــد درهــــم و دیـنــآ ر تا چــنـــد 

کـنــنـد و ا رد ز کــشــو ر هـــا ی د نـیــا 
بــرای د ا لــــر و کــلــــد ا ر تا چــنـــد 

بـگــو بــی پـرده اســـرا ر نـهــــا ن را
مـلـفــف در ســخـــن گــفــتــا ر تا چــنـــد

ز حـو ن نـا ز نـیـنـآ ن شــد وطـن رنـگ 
در و د شـت و چـمــن گـلـنــا ر تا چــنـــد

فـســا د و رشــو ت و چـور و چـپــا و ل
هــمـیــشـه گــر م ا یـن بـا زا ر تا چــنـــد

شــرا ب و الــکـهــو ل ودکـا و ویـسـکــی
بـرنــد ی د ر بـغـــل خــمــآ ر تا چــنـــد

ز مـا مــور و مـعــا ش ا و چـه پـر ســـی
حـزیـن و خسـتـه و قـر ضــد ا ر تا چــنـــد

کـنـا ر کـا خ ا ســتــــبـــــد ا د کـــلـــبــه 
تـفـا و ت ا یـن قــــد ر بـســیــا ر تا چــنـــد

یــتـیـــم و بـیــوه زن خـوار و پـر یـشــا ن
گــد ا یــگــر تا بـکــــی نا چـا ر تا چــنـــد

ز قـا چــا ق و فــســا د و غـصــب ا مـلا ک
جـنـا یـت ا یــنــقــــد ر تــکـــرا ر تا چــنـــد

چـلــیـــم و سـیـخ و سـنـگ و پـلـتـۀ چــر س
مـــر یــد ســـگـــر ت و نـصــو ا ر تا چــنـــد

جـهــا د ا کــبــر ا ســت بـر نـفــس پـیــکـا ر
مـجـا هـــد گــفــتـه چـو ن طـــرا ر تا چــنـــد

به قـرن بیسـت و یک ای قـو م ا فـغـا ن
غـر یـب و جا هــل و نـا د ا ر تا چــنـــد

به فـضـل خـو یـشـتـن بـنگـــر خــد ا یـا !
سـخــنـد ا نا ن مـیـهــن خوا ر تا چــنـــد

به عـهــد و عـصـر تسـخـیـر ســیـا را ت
چـو خــر غـا فــل به زیـر با ر تا چــنـــد

گـشـود ه را ه کـیـهــا ن عـلـم و تـخـنـیـک
ز سـیــر عـلــم و فــن ا نـکـا ر تا چــنـــد

ز و ضـع نا بـســا مــا ن کــه د ا ر یـــم
د ل مـیـهـــن چـنـیــن ا فــگـا ر تا چــنـــد

بـرای غـصــب قــد رت کـسـب مـنـصـب
کـشــیــم ا ین ر نـج پـی آر آر تا چــنـــد

رهـی صـد سـا لـه را د هـــزا د پـیــمـود
بـه قــیــد جــســـم بـی مـقـــدار تا چــنـــد

فــرو غ و جـوهـــر و فـر هـنـگ و فـا یـق
د هــنـــد صـیـقــل دُ ر شـهـو ا ر تا چــنـــد

ثـنـا و عــا ر ف و سـا قــی و ا عـــلــــم
بـه حـــن خـلــق کـنــنـد اصـرا ر تا چــنـــد

سـخــن رنگــیــن کـنـی با حــســن مـعـنـی
ز لــطــف عــا ر ف فــر خـــا ر تا چــنـــد

ز جـهــــل و ظـلـمــت و مــکـــر ا را ذل
حــز یـن و غــا فـــل و بـیـمـــا ر تا چــنـــد

مـهـــا جـــر هــا ی مـا د ر روی د نـیـا
کــشــنــد ا یـن رنــج نا هـنـجـا ر تا چـنــد

ز تکــس و جــزیـه و جــــرم و جــر یـمـه
د ل خــلـــق خــــد ا خـو نــبـا ر تا چــنـــد 

رود نــــر خ و نــــو ا هــــر رو ز بــا لا
جــفـــا بــر مـــرد م نــــا د ا ر تا چــنـــد

سـفــرکـن فــضــل حــق ز یـن دار عـبـرت
جـــد ا ار و صـــل آ ن د لــــد ا ر تا چــنـــد

 

 

اوسـتـا د فـضــل ا لـحـق فــضــل
چـغـچـــران دیار فـیــروز کــو ه غـــور قـوس سـا ل 1391 هـجـری شـمـســی
این پارچه به اسـتـقـبـا ل ســرودۀ نازنـیـن نـور چـشــم جـنـآ ب حاجی صا حب عـبـد ا لـشــکـور دهـزاد زیـر عـنـوان (( بسوزد این وطن در نار تا کی )) که خـیـلــی موزون بود سـروده شده است.