آرشیف

2022-1-20

عثمان نجیب

وطن‌ام: بخش پنجم

آسمانِ‌ میهن‌ام

پروازگاهِ

شاهینانِ پرواز‌هاست

بلندی‌

بلند‌ِ پرواز‌ها آن‌جا

هزار

هزار شهپر‌ها آن‌جا

بالِ

و پرِ پروانه‌ها آن‌جا

آشیانِ

ما و زمانه‌ها آن‌جا

ناوه‌ی

سبعاً شدادا آن‌جا

لانه‌ی

من‌المعصراتِ ماًثجاجا

خدای

ما و حباً‌ و نباتا آن‌جا

بی‌کرانه‌‌گی

جناتِ الفافاست آن‌جا

مجازاتِ

اِنَ جهنمَ کانت مرصادا

میعاد‌گاهِ

تحتِ الانهارَست آن‌جا

نعماتِ

خدادادست بی‌شمار

جناتِ

معروشات و غیرِ معروشات

نخلستان

زیتون و انار و زنجبیلان آن‌جا

ادامه دارد…