آرشیف

2014-11-17

عزیزه عنایت

وطنــدار
 

به استقبال سرودۀ محترم دکتورنصیراحمد ندا که برای مشاعره گذاشته بودند. اگرچه خیلی دیرتربا خوانش سرودۀ محترم حسن شاه فروغ متوجه شدم ولی باآنهم با چند بیتی خواستم دراین مشاعره سهم بگیرم.

 

وطن در چرخ گرداب است وطندار
عــدالت هــرسونایاب است وطنــدار

شکستــه کشــتی ای هستــی ملــت
که اکنـون تــا گلوآب است و طنـدار

به ســا حل نا رسیــده غرق گشتیــم
چرا که نا خدا خواب است وطنــدار

زفکــرو نا مــرادی ای غــریبـــش
دلم درسینــه بــیتاب است و طنــدار

گــرفــتـه دامــنــش د ســت مـخــدر
جوانش غرق مرداب است وطنـدار

وگــراســت انتحــاری گـاه وبیگــاه
صدورملک اعــراب است وطنـدار

زجنــگ وتفـــرقــه درکشــــورمــا
به روغـن نان جلاب است وطنـدار

قــناعــت کی کـند خاین بـه رشــوه
به فکرچــوراسبــاب است وطنـدار

زدالــــرکــــاخ سـلطـانــی بســـازد
به هرسوملک ارباب است وطنـدار

ربـــودنـــد آفــتــاب روز صلح اش
شب اش بی نورمهتاب است وطندار

(عـزیـزه)هــرنفـس ازبـهـــرمیهــن
بفکـرروزشــاداب اســـت وطنــدار

26/1/2013
هالند