آرشیف

2014-12-10

عبدالغفور غوری

وطندار

به استقبال از سرودهْ داکتر صاحب « ندا»

چی کنیم کار خراب است وطندار
عقل بر جهل مصا ب است وطندار
 

*******

د لـم ا ز غـصـه بـیـتـا ب ا سـت و طـنـد ا ر
بچشمم ا شک چو د ر یا ب ا ست و طـند ا ر

گـهــی بـا ر ا ن و گـه ر یـز د چـو ژ ا لـه
طو فـا نی هـمچـو سـیـلا ب ا ست و طند ا ر

چــه ســا ز یـم بـا ر ژ یـم د سـت نـشـا نـد ه
کــنـر د ر د سـت پـنـجـا ب ا سـت و طـنـد ا ر

ا ز ا ن سـو مـیـز نـنـد مـا ر ا بــه ر ا کــت
«حـنـا »د ر خشم و عـتـا ب ا ست و طـنـد ا ر

نـا د یـد ه مــیگــیــر نــد ســر کـشی هـا یـش
کــه ا و نـا ز ک و جــذ ا ب ا سـت و طـنـد ا ر

ز د ســت ا نـتـحــا ر ی آ ر د آ ر د یــم
بـز یـر سنـگ آ سـیـا ب ا سـت و طـنـد ا ر

ز خـو ن پـا ک مــظـــلـو مـا ن مــیـهــن
بـهـر جا د ند و گـر د ا ب ا ست و طـنـد ا ر

شـبـیخـو ن مـیـز نـنـد بـر مـا چـو گـر گـا ن
چو پا ن ما که د ر خو ا ب ا ست و طند ا ر

بـیـد ا ر کـی میشـو د ا ز خـو ا ب کـر ز ی؟
کـه مـلـت غـر ق خـو نا ب ا سـت و طــنـد ا ر

پـا کـستـا ن و ا یـر ا ن هـمسـا یـه هـمـد یـن
سـر ی ما هـمچـو عـُقـا ب ا سـت و طـنـد ا ر

هـمـیــن هــمـسـا یــه هـــا ا نـد ما ر آ ستـین
بمـا چـو ن د ر د ا عـصـا ب ا ست و طـنـد ا ر

ا گــر ا عـــمـا ر کــنـیـم و یــر ا ن نـمـا یـنـد
خر ا بکا ر ی بـه تـهـد ا ب ا سـت و طـنـد ا ر

« کـجکـی » بـنـد « سـلــمـــا » مـیـپـر ا نـنـد
پـر ا بـلـم بـر سـر ی آ ب ا سـت و طـنـد ا ر

هـنــو ز مـا د ر غـمی قــو م و نـژ ا د یـم
جهـا ن بر ما ر س رهـیـا ب ا ست و طـند ا ر

بـه مـهـتـا ب و بـه کــیـهـا ن مـیکـنـند سیـر
ما ر ا نه کا ر ؛ نه ا سبا ب ا ست و طند ا ر

دُ عــا ی مــا قــبـو ل کـی مـشـه یـا ر ب
تـما م ر و ز بـه مـحـر ا ب ا ست و طـند ا ر

شـل و و کـو ر و طـن بـی د سـتـیـا ر ا نـد
بـه عـصـا چو ب کـَـر یا ب ا ست و طند ا ر

کـنـیـم ا فـسو س بـه ا حـو ا ل مـعــا ر ف
مکـا تـب د سـت ا ر بـا ب ا ست و طـند ا ر

و ز یــر بـر ق مــا چــلــتــا ر ز د ه ســر
ا سـیـر کـیـش ا عــر ا ب ا سـت و طــنـد ا ر

مـا هـیـپـر تـا بـه نـغـلـو سـر د و خـا مـو ش
هـمـه بـی بـر ق و بی آ ب ا سـت و طـنـد ا ر

ز مـسـتـا ن سر د و مـا ا ز یـخ مـیـلـر ز یـم
ذ غـا ل و چـو ب کـمـیـا ب ا ست و طـنـد ا ر

و کـیـلا ن د سـتـه جـمـعی مـیـر و نـد حـج
د و ما ه کا رها که پرچا ب ا ست و طند ا ر

و ز یــر ا ن مـست و خـُـر م بی کـفـا یـت
سنـا تـو ر هـا که شا د ا ب ا ست و طند ا ر

مـلـــو ث گـشـتـه کــا بـل ا ز کــثـا فــا ت
تو گو یی شهر چو گند ا ب ا ست و طـند ا ر

کـو چـه و پـسکـو چـه هـا تـا بـه ز ا نـو
پـر ا ز ز بـا لـه فـضـلا ب ا ست و طـنـد ا ر

فـضــا ی شـهــر غــبـا ر ا لــو د و بـد بـو
مـشـا مـت بـو ی تـشـنـا ب ا سـت و طـنـد ا ر

بـنـا لـــد « سـا غـــر ی» ا ز ر نج و ذ لـت
که محتـا ج ا م به د و غ آ ب ا ست و طـنـد ا ر

« عــز یـز ه » مــیسـر ا یـد ا ز غـم و د ر د
ز نـا ن نا حق به حـجــا ب ا سـت و طــنـد ا ر

« ا و یا نی » ر ا ز د ند آ تش به « سلما»
تـنش سـو خـتـه و کـبـا ب ا سـت و طـند ا ر

مـیسـو ز د « فـضـل » مـا ا ز ر نج مـیـهـن
ا د ب ر ا لُـب و لـعــا ب ا سـت و طـنـد ا ر

نـبـیـنـد غـم تـنی « فــر خـا ر ی » هـــر گـز
چو« جوهر» صا ف و نا یا ب ا ست و طـند ا ر

دُ ر ا فــشـا ن د ر ی « فــر و غ » د یـد ه
چـو می د ر سـا غـر نا ب ا سـت و طـنـد ا ر

همین « غـو ر ی » و غـو ر یا ن یکا یک
بد خـشی ها ر ا ا حـبـا ب ا ست و طـند ا ر

 

یاد داشت:
کـَریاب: محتاج به هر چیز – در مانده – بیچاره ـ فقیر و نادار

عبدالغفور (غوری)
کشو رهلند 
29.01.2013