آرشیف

2014-12-22

دوکتور نصیر ندا

وطندار

آئیین وطـــنـداری ایـن اسـت وطــنــدار؟

اینگونه کــه مــا داریــم با وضــع اسفبـــار

 

نه مهر وطنداریست نه کار وطن سازی

ویــران کـنیــم اورا بـــر شــیــوۀ أشــــــرار

 

بر دشمن وهـم دوست مرز نبود بــر آن

آیند ورونـد زانجــا چـون چوک سر بـــازار

 

بگرفـتــه پــناه در آن دزدان سیـه کاری

از شـــرق وزغـرب آمـد عمـــال ســـتم کـار

 

افــــزار همـــه کار گشــتــه تفـنگ مــــآ

بـر جـائـی قلـم وداسـی یا مـاشین وپـــرکار

 

آن غازی وآن فاتح در جنگ به بیگانـه

مـزدور هـمـان دشـمــن با نام شـدن بــادار

 

نه راهی شود آباد نه مکتب ونه استــاد

نـه بــرق بــود هـیزم نـه آبـی به جـویــبـار

 

نـه خــرچ بود معلوم نه دخـل بود آنجـا

غـارت کنند مـــردم تا خــویش کنند پولدار

 

نبود پـــلان کـار تــا مـلک شــود آبــــاد

بــرجیـب زنند پـول را آن مــــردم ســرکار

 

پرسید تو اگر ازکس، إعمار شود میهن؟

گـویند جـوابـی تــو، دوسـتان کنند این کار

 

هرحرف زبن گویندواز لندن وواشنگتن

بــرشیــوۀ پــاریـنــه * آن دورۀ اســتعـمـار

 

اقـوام بــرادر را کـردنـد به هــم دشـمـن

نه شــرم خــدا دارند  نـه نـنگ ز استکبــار

 

در مزرعه کارند مرگ خود وهم میهــن

بگـرفـتــه خــرد از مــا آن بـوتۀ کـوکــنــار

 

آزمون سلاح آنجا میدان نبرد است ملک

اهـداف ز بـیگانه گشتـیم همـه مـــــا افــزار

 

نه دین بود نه آئیین، نه پاک روان باشـد

فرعون وهمان نمرود باریش وبه سردستار

 

کابـوس شــده آنجــا تســلیخ کنند مــردم

آتش زنـند میهـن بــر دشت ودمــن کهســار

 

جز لاف ودروغ مـکر آئیین دیگر نـبود

بــدهــنــد فــریــب خــلق آن دســــۀ مـــکـار

 

کشــتند نفــاق وکـین روئـیده درخت آن

هـــر فـصـل دهـــد اورا آن مــــیـوۀ بســیـار

 

رفتـــه زدست مــا آن حــق وطـنــداری

بــر د ست دگـــر أفتــاد آن خطــۀ کوهســار

 

نـه کار کنـیم در آن نه نظم به پا داریم

نـه عــرف نگهــداریم کان مــانــده زعصـار

 

پس حــق وطن گفــتن نبود بــرای مـا

بـــرعـهــد وطـــنداری کـس نیست وفــــادار

 

11-10-2006  آسن آلمان