آرشیف

2014-12-25

علاوالدین جلالی

وضیعت معارف در ولسوالی شهرک ولایت غور

سلام وعرض حرمت به خدمت دوست داران سایت جام 

چند روز قبل سفر داشتم به ولسوالی شهرک به قریه بنام تنگی یزو. چشمم به یک خیمه افتاد، تقریبآ یک کیلومتر دورتر از خانه های محل و در پهلوی آن چهار دانه دستشوی اعمار گردیده بود. برایم خیلی عجیب بود، یک خیمه و چهار دستشوی؟ ازیکی از ساکنین محل پرسیدم آن خیمه مهمان خانه کی است؟ چرا که مردمان مشهور یک خانه و یا خیمه بخاطر مهمان دور تر از خانه های نشیمن خود دارند بخاطر پذیرای بهتر مهمانان خود. بمن خندید و گفت آن مهمان خانه نیست آن مکتب است. من بهمرا چند نفر از همراهانم به طرف خیمه روان شدیم، دیدم که واقعآ مکتب است نه مهمان خانه، به داخل خیمه شاگردان نشسته و استاد مشغول تدریس است. از یکی همراهانم پرسیدم این مکتب از طرف کدام موسسه است؟ او گفت ! این مکتب رسمی است که بنام مکتب متوسطه تنگی یزو یاد میگردد، و آن شخص از همان قریه بود، لب بشکایت گشود گفت مدت 6 سال است که اولاد های ما در همین هوای گرم، بدون سرپناه به این مکان درس میخوانند و این خیمه را یکی از قومندان های محل دو برج پیش بنام ملا برهان به این مکتب مساعدت نموده و این دستشوی ها را یک موسسه بخاطر همین مکتب اعمار نموده، بخاطر جلوگیری از تر شدن کتاب های درسی از برف وباران. ما این را کتاب خانه ساختیم، مگر از اعمار مکتب خبری نیست. با وجودیکه باربار مشکلات مکتب خودرا به مدریت معارف شهرک و حتی به ریاست معارف غور به جریان گذاشتیم مگر سود در قبال نداشت. باقلب پر از درد، آه کشید برایم گفت تا دم است غم است . خیلی متاثر کننده بود یعنی به این معنی است که مردم مظلوم ما هرگز روز بهتر شدن را به زندگی شان امیدوار نیستند. 

وضیعت معارف در ولسوالی شهرک ولایت غور

 

وضیعت معارف در ولسوالی شهرک ولایت غور

روشن فکران وزمام داران غوری تبار ! 
ما شاهد این هستیم که هر افغان درخانه خود یک یاچند جلد قرآن مجید با هفت پوش و به بهترین مکان آنها را گذاشته، حتی بدون طهارت آنها را لمس نمیکنیم، چرا که این را یک وجیبه اسلامی خودمیدانیم . مگر نمیدانم چرا معارف غور گاهی متوجه این کمبودی ها خود نمیشود با وجودیکه من روزی سخنرانی وزیرمعارف را شنیدم که میگفت ما در افغانستان هیچ مکتب را نداریم که ساختمان یاکی خیمه نداشته باشد، مگر درولسوالی شهرک نه اینکه مکتب متوسطه قریه تنگی یزو، بلکه بسیار از مکاتب شاگردان باچنین حالت سر در گریبان هستند. نمیدانم چرا قریه جات دور دست ازین نعمت برخوردار نگردیده اند؟ وتا هنوز ما پاره های قرآن مجید را به دستشوی نگهداری میکنیم.

بزرگواران محترم !
من به حدی متاثر هستم که قادر به نوشتن هیچ چیزی نیستم. مگر ازشما تقاضا دارم که نظرات ، دیدگاه ها وراه حل بخاطر بهبود وضیعت معارف خود بنگارید تا اشخاص مسئول متوجه فعالیت ها و کمبودی های خودگردند.

 

وضیعت معارف در ولسوالی شهرک ولایت غور

وضیعت معارف در ولسوالی شهرک ولایت غور
این تصاویر کتاب خانه مکتب متوسطه تنگی یزو