آرشیف

2016-1-23

عزیزه عنایت

وضـــع جـــوانــــــان وطــــن !

هـرآن کشور که میگردد گلستان
زسعی وفکــرنیــروی جـوانــان

بسـازد شهــروده آبــاد و معمـور
بـرای حفظ نـاموسش دهـد جـان

کنـد صنعت به میهن رشــد ازاو
شــود ازهمتش صحـرا گلستــان

وگــردرسنگــرداغ نبــرد اسـت
ببـالــد ازوجـودش کـوه و دامان

فــروغ دیــدۀ اهــل وطـن اسـت
همانکه دستگیراست ازغــریبان

زپیــروزی بسازنــد نــام میهــن
درخشنــده بــه گیتی قهــرمـانـان

دریـغــا قــدرایــن نیــرونــدانـنـد
بـه ملک جنگ وآتـش بـارافغـان

زبیــداد وستــم دلـگـیــر گشـتـنـد
که باشنـد ازوطن هـردم گـریزان

نه کـاری ازبـرای دست مــزدی
نـه جــای زیستـن انـدرزمستــان

سنـد دردســت اوازعلم و دانــش
ولکین نیست کاری بهرش امکان

یکــی کــاخ  بـلنــد آبـــاد ســـازد
دگــرازبـی نـوایـی گشته حیـران

به صد وعـده شدی تورهبرملک
نکـردی رنج ملت را که پرسان

نپــرسیدی چـرا درتـرک میهن
جوانان انـد زهـرگوشه فـراوان

اگــربـاشی تــوغمخواروطنـدار
نگیرد جان شانـرا بحروطوفان

به تهمت بستـه گــردد بـا مخـدر
بــرد درپای دارش ملک ایـران

زبــم وانتحــارو ظـلــم وتــارج
همه اهـل وطن شد خانه ویران

کشند دخت وطن راپای سنگسار
جنایت پیشه گان وزن ستیــزان

همــه ازغـفــلت و بیــداد حکـام
گـریـزانـنـد گـریـزانـنـد گریزان

" عزیزه" برجوان میهن خویش
دعای صدق دل کن صبحگاهان

15/1/2016 – هالند