آرشیف

2015-1-9

صدیق الله افغانپور

وضعیت زنـــــان در خــانــــواده

ومن عرفه نفسه فقد عرفه ربه
خانواده ازدید تاریخ نگاران کهن ترین گروه  می باشد که به  اقتضای  نیازی  طبعی ،واجتماعی بشرشکل گرفته وسابقه به درازای  سابقه زیست بشردر روی زمین دارد.وازدید جامعه شناسی خانواده یک اجتماعی کوچک است که درآن تعهدات اجتماعی وحلقه های زنا شوئی نسبتاً پایدار بین حداقل دونفر(زن ومرد)وجود دارد  در اندیشه اسلامی نیز خانواده یک گروهی متشکل ازافراد  است  که دارای شخصیت مدنی ،حقوقی ومعنوی بوده  بر اساس نکاح عقدی که دارای مشروعیت ارتباط زن ومرد رامعین میسازد (پدید میاید)

برای خانواده تعارف متعدد وجود  ارد آنچه مهیم است اهمیت خانواده در جوامع بشری می باشد که درماده 54قانون اساسی کشور خانواده رکن مهیم جامعه شناخته شده که باید مورد حمایت قرار بیگرد

زن محور اساسی خانواده بوده نقش مادری وهمسری را برعهده دارد عدم توجه به حقوق وی درخانواد ه می تواند همه اعضای خانواده وبالاخره جامعه را متأثیر می سازد. خانواده به عنوان یک نهاده فراگیری اجتماعی، هسته اولیه جامعه را تشکل می دهد که در پیشرفت وتوسعه مادی ومعنوی جوامع بشری سرنوشت سازمی باشد. خانواده درفرهنگ لغات فارسی به عنوان واحد اجتماعی متشکل از پدرومادر فرزندان که گاهی به معنی وسیع  تربسگاه دور ونزدیک را نیز شامل می گردد تعریف شده است

خانواده نهاد اجتماعی وفراگیر است .باوجود این مانند سایر جنبه های زنده گی  اجتماعی تفاوت های زیاد در الگوهای خانواده وازدواج درفرهنگ های گوناگون وجود دارد مطابق به تعریف  آنتونی گید نز ازخانواده گروهی  از افراد است که باارتباط خویشاوندی مستقیماًپیوند یافته اند واعضای بزرگ  سالان آن مسئولیت مراقیبت ازکودکان را به عهده دارد در دوران قرون وسطی ،خانواده واجتماع محلی کانون اصلی تولید کالها وخدمات بودند باپیشرفت صنعتی شدن تولید ازخانه وکارگاها وکارخانه ها کشیده شد ونقش زنان ومردان واطفال در خانواده دستخوش تغیر گردید . بسیاری از زنان علاوه برکارهای خانه برای کار بیرون از خانه می رفتند بسیاری اززنان نیز بصورت زنان خانه د ارای کارگران بی مزد خانه درآمدند

ترتیب کننده:صدیق الله"افغانپور"