آرشیف

2014-12-25

سید محمد نبی عندلیب علوی

وصــلــت مــهـر!

شمــعِ د ل بیتب وتا ب است بیا برگردیــم
حا لِ پــر وانــه خــراب است بیا برگردیــم

نخلِ امـیــد در این گـوشــۀ غُربت منشا ن
ثمـرش رنـج و عــذاب است بیا برگردیــم

تشــنـۀ الـفـت ومهــــرم، ولیـکـن امـروز
همـه جا،جـمله ســراب است بیا برگردیــم

بـچه شیــرِوطـنم را ، بـه حــواث مســپار
فُــرصتِ عـهـدِ شبا ب است بیا برگردیــم

مادرِمیهن من ، چشــم به راهِ من و تُسـت
جگـرش ، جـُمـله کباب است بیا برگردیــم

اشک حســرت همه جـا، خانه خرابی دارد
زندگی : عـیـن حُـباب است بیا برگردیــم

چشم میهن به ره و زادۀ میهن به ســفــر
وصـلتِ مهــــر ثـواب است بیا برگردیــم

(عند لیبا ) د لِ پُــر درد تــو درمان نـشــود
دردِ د ل ، دردِ حــجا ب است بیا برگردیــم

سید محمد نبی عند لیب علوی مقیم ایران.
چهار شنبه:21/1/1392
nabiandalib@yahoo.com