آرشیف

2018-9-6

دوکتور ص. سعیدي

وزیر دفاع انکلیس در یک سطر دو خطاء ‎

در يك سطر دوغلطي ديگر قابل قبول نیست!

وزير دفاع بريتانيا  ميگوید که تروریستهای مستقر در افغانستان خطری برای اروپا هستند!

من میگویم، منطق و عقل سلیم میگوید که:

تروریستهای مستقر در پاکستان خطرې برای جهان هستند. 

وزیر دفاع بریتانیا در دوجای و آنهم در یک سطر غلط میکند. خطر جهان را به خطر اروپا و تروریستهای مستقر در پاکستان را مستقر در افغانستان میخواند! این سادگي، نافهمي و یا روش غیر عادلانه عنعنوي  انګلستان در برابر افغانستان است؟