X

آرشیف

وزیریکه رئیس جمهور را سیلی مـــــــی زند

 

{محمد حنیف اتمر وزیرمعارف اهدای یکصدهزاردالرامریکایی را ازبودجه آنوزارت به افتخارپیروزی تیم ملی کرکت افغانستان برتیم قطر به فدراسیون کرکت وعده نمود} این حاتم بخشی جناب وزیر من را در تعجب وا داشت ولازم دیدم درین مورد قدری روشنی انداخته شود.
بخشش بودجۀ یک وزارت به نهاد های دیگر. وزیر معارف مبلغ یکصد هزار دالر از بودجۀ آن وزارت را به فدراسیون کرکت تحفه داد.آیا این بودجه مازاد از ضرورت های وزارت معارف است ویا اینکه وزیر صاحب حق یک ولایت مظلوم ویا اطفال محروم مکتب را بپاس روابط شخصی  زیر نام کمک به فدراسیون کرکت بخشش میکند؟ اینکه وضعیت معارف در افغانستان در چه حال است به همگان روشن است وصد قاری کور میخواهد که به وضعیت بد معارف گریه کند اما وزیر صاحب بحال دیگران گریه میکند.حال می پردازیم به این مطلب که چرا وزیر صاحب بودجۀ وزارت معارف را به فدراسیون کرکت بخشش میکند آیا دیگر منبع ومرجع کمک به فدراسیون وجود نداشت.؟ صد ها بنیاد از المپیک شروع تا فدراسیون جهانی کرکت و بودجۀ بخش أحتیاط دولت ویا کار وامور اجتماعی وغیره وجود دارد بازهم بخشش از حق فرزندان بخاک نشسته معارف؟؟؟
تعریف بودجه یک ارگان این است که پول مطابق پلان ونیاز تشکیلاتی یک اداره منظور میگردد که مطابق نورم ومقرره در استقامت نیاز های همان اداره مصرف شود. که گاهی نسبت بلند رفتن نرخ ها در نیمه سال این بودجه کفایت مصرف اداره را هم نمیکند. اینکه پول بودجه در آخر سال مازاد ویا باقی میماند دلیل آن این است .
 مسئول تشکیل نسبت نداشتن پلان ویا بی کفایتی بودجه را مصرف نکرده ودوباره به وزارت دارائی مسترد میسازد البته وزیر صاحب معارف این ادعارا نمی پذیرد، پس معلوم نیست اضافه بودن بودجۀ وزارت معارف از کدام رهگذر است .آنچه مسلم است این است که  حنیف اتمر علی رغم وعده های قبلی تا هنوز تعمیر ده فیصد  از مکاتب فعال افغانستان را إعمار نکرده.صرف پلان إعمار هزار باب مکتب را در سال جاری تسلیم دونر ها کرده ووجه مورد نیاز را أخذ واسناد کاغذی تسلیم دونر ها گردیده وبس.
تخصیص پروژه ها به ولایت نا امن؟؟؟ 
تخصیص پروژه ها به ولایات نا امن به مفهوم دلسوزی وجذب مردم به دولت نیست بلکه هدف رد گم کردن پول است که از دونر ها گرفته شده وبه آنها حساب داده میشود، یعنی این شیوه یک هدف اقتصادی إختلاس مأبانه دارد که وزیر صاحب معارف بیشتر از دیگران به آن مهارت دارد.
مثلا وزیر صاحب با تر تیب پلان إعمار هزار باب مکتب در سال جاری بودجۀ آنرا از کشور ها ومؤسسات کمک کننده أخذ نمود ،اما هر گز نیم آنرا إعمار نکرد.دلیل آن خیلی زیرکانه مطرح میشود. این پول برای ولایات آشوب زده چون قندهار وهلمند وزابل وغیره در نظر گرفته شده تا مردم تشویق شوند ،وی مردم را با این إعلان إغوا کرده است در حالیکه  پلان إعمار صد باب مکتب در قندهار در مناطق در نظر گرفته شده که امن نیست وإعمار هم مشکل است.اگر دونر ها از کار عملی پرسان کنند میگوید چون درانجا فعلا زمینه کار نیست پول شان امانت حفظ است حال إعلان کرده ایم اگر پول را به ولایات دیگر مصرف کنیم این مردم بیشتر یاغی میشوند؟!.کس نیست پرسان کند وزیر صاحب چرا این پول را در ولایاتیکه امن است مصرف نمیکنید.شما لطف نموده فعلا صرف از تخریب مکاتب آباد شدۀ ولایات نا امن جلوگیری کنید برنامه إعمار را در ولایات امن در نظر بگیرید.بگذارید امنیت تأمین شود صد نه که هزار باب مکتب را دران ولایات إعمار نمائید چشم بخیل کور،اما فعلا این پول را به ولایاتیکه امن است مصرف کنید تا به طرف های دیگر سر شار نکند.اما  من از طرز خرامت میشناسم. به وجدان تاریک وزنگ زده ات قسم که پول را بادونر ها تقسیم نمیکنی؟؟؟ 
اقدام خود سر وزیر:
آیا یک وزیر صلاحیت دارد بودجه وزارت را قبل از احکام رئیس جمهور وتعدیل فصل وباب بمراجع دیگر در یک آن ذریعه تلفون کمک کند؟؟وزیر صاحب چرا به رئیس جمهور پیشنهاد نمیکنی تا یکصد هزار دالر از بودجۀ أحتیاط به فدراسیون کمک کند وتو پول مورد نیاز اطفال وشاگردان نشسته بر روی خاک ،زیر درخت وآفتاب سوزان را حاتم بخشی میکنی ؟ حق داری این پول مال شخصی خودت هست حتی رئیس جمهور هم حق ندارد جلو خود سری های ترا بگیرد .مرگ این دولت را اینگونه وزیر ها فراهم میسازند وزیریکه از رئیس جمهور بیشتر صلاحیت دارد.یا وزیرکه میتواند رئیس جمهور را به سیلی بزند.
عمل وزیر ترجمان قلب آن است. وزیر صاحب زمانیکه سمت وزارت إحیاء وانکشاف دهات را به عهده داشت  با تخصیص بیمورد وغیر متناسب پروژه ها خبث باطنی خودرا به نمایش میگذاشت.به بهانۀ اینکه در ولایات نا امن کار نمیشود ولایات امن را نیز از نظر دور انداخته بود. تشکیل جدید بنام{پی ام آp.m.a }ساخته بود وفرد مورد نظر خودرا در هر ولایت توظیف نمود وصرف همان پروژه را منظور میکرد که منافع اجنت خودش را با نمایند ویا مشاور دونر ها بر آورده میساخت.در ولایات امن نه انجینر بود ونه سروی ونه هم پلانگذاری .وی دران زمان بودجۀ زارت انکشاف دهات را به ولایات مصرف میکرد که دران تریاک کشت میشد. بزعم خودش در پروژه سازی وتأمین معیشت بدیل کمک کرده است.بخاطر جلوگیری از کشت کوکنار پول را به ولایات  مورد نظرش میداد که باعث افزایش کشت کوکنار شد .حال نا امنی را دلیل گرفته مردم را با دادن پروژه تشویق میکند تا از مخالفت دولت دست بکشند اما بر خلاف خشونت ونا امنی هر روز بیشتر از گذشته است.وزیر صاحب همه کار هایت خوب است بشرطیکه بیعدالتی وظلم نباشد .
دوم :وزیر صاحب مشکل معارف را حل نموده که نهاد های دیگر را تقویت میکند.از مجموع مکاتب ولایت غور که بیش از سه صد باب است طی شش سال صرف 34 باب مکتب به کیفیت ضعیف إعمار شده اما وزیر صاحب پول را به فدراسیون کرکت میدهد خیلی افتضاح آمیز وشرم آور است.حکومت وجود ندارد واقعا با این بیعدالتی ملت را هم پارچه پارچه ساختید .کس نیست جلوی این ظلم بیعدالتی وخود سری شمارا بگیرد آفرین به تخصص شما در اختلا..
این صلاحیت بالاتر از رئیس جمهور را وزیر صاحب از کجا بدست آورده. حال وزراء نه به رئیس جمهور تکیه دارند ونه هم به پارلمان تنها دولت های حامی شان کافیست که ایشان را از همه آفات نجات دهند. با این حاتم بخشی وزیر که با یک تماس تلیفون یکصد هزار دالر آمریکائی را بخشش میکند نوعیت نظام داری زیر سوال میرود. چه نظامیکه وزیر بدون إعتنا به رئیس جمهور این مقدار پول را از بودجۀ یک وزارت به ارگان دیگر بخشش میکند.در گذشته تعامل بود برای إجرای مصارف بودجه یک ارگان به ارگان دیگر ویا یک فصل به فصل دیگر از رئیس جمهور امر تعدیل فصل وباب گرفته میشد چون این پول در وزارت مالیه به منظور دیگری در نظر گرفته شده ووزیر صاحب آنرا به هدف دیگرو ارگان دیگر مصرف میکند.این وزیر ها که وابسته به کشور های خارجی اند خیلی گستاخ خود سرویا بی خبر از اصول اداره ودولت داری اند.به ملت توهین میکنند وپارلمان هم به ملت توهین کرد که به وزراء دست نشاندۀ کشور های خارجی رأئی داد.
 
 أصل خبر
حنیف اتمر یکصدهزاردالرامریکایی را به فدراسیون کرکت وعده نمود
محمد حنیف اتمر وزیرمعارف اهدای یکصدهزاردالرامریکایی را ازبودجه آنوزارت به افتخارپیروزی تیم ملی کرکت افغانستان برتیم قطر به فدراسیون کرکت وعده  نمود.تیم کرکت افغانستان دیروزبا تیم کرکت قطر درکویت درحال مقابله بود ونطاق رادیوی صدای آزادی همزمان با انجام مصاحبه با محمد حنیف  اتمر وزیر معارف  وهمکاری آنوزارت باورزشکاران ، با شهزاده مسعود رئیس فدراسیون کرکت درقطرداخل تماس شده و خواهان توضیحات ازجریان بازی شد.وزیرمعارف درجریان مصاحبه خود گفت، اگرتیم افغانستان تیم قطر را شکست دهد یکصدهزاردالر را به فدراسیون کرکت غرض توسعه این ورزش کمک می نماید.درجریان این مصاحبه شهزاده مسعود با تماس مکرر با صدای آزادی خبرداد، که تیم افغانستان تیم قطر را شکست داد.مسابقات کرکت آسیایی به شرکت ورزشکاران ده کشوردرقطر دایرشده است.

 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.