X

آرشیف

ورکشاپ “روند رسیدگی بــــــه قضایا توسط ارگانهای عدلی وقضایی”

ورکشاپ دوروزه تحت عنوان " روند رسیدگی به قضایا توسط ارگانهای عدلی وقضایی " در ولایت غور دایر گردید.در این ورکشاپ تعداد 37 نفر از نمایندگان ریاست عدلیه ، ریاست سارنوالی استیناف، وکلای مدافع، مدیریت جنایی قوماندانی امنیه،افسران کندک نظم عامه و مدیریت محبس اشتراک نموده بودند. جواد رضایی رئیس دفترولایتی غور درافتتاح این ورکشاپ گفت: هدف این ورکشاپ ایجاد هماهنگی بین ارگانهای عدلی وقضایی، رفع خلاءها ونواقص کاری ، رعایت موازین واصول حقوق بشر درجریان کشف ،تحقیق ومحاکمه است تا هیچ بی گناهی به ناحق مجازان نشود وهیچ مجرمی ازتطبیق عدالت فرارنکند. 
درروزاول ورکشاپ" اصول محاکمه عادلانه" توسط اقای ساحل ارائه شد، همچنان اجراات ووظایف پولیس عدلی در راستای تحقیق جرم، تلاشی منزل و استنطاق، مطابق قانون پولیس،قانون اجراآت جزایی موقت وقانون جزا، توسط تورن محمد طاهر ازبخش جنایی قوماندانی امنیه ارائه گردید. اجراآت ووظایف سارنوالی درتحقیق جرم، مطابق قانون کشف وتحقیق جرایم ونظارت حارنوالی برقانونیت آن ،قانون تشکیل وصلاحیت حارنوالی وقانون اجراآت جزایی موقت ودایم توسط حارنوال محمد نبی خان نماینده حارنوالی ارائه گردید. همچنان اجراآت ریاست عدلیه دررسیدگی به قضایای مدنی ودفاع ازحقوق عامه توسط حاجی احمد شاه عضو مسلکی آمریت قضایای دولت ارائه شد.مشکلات محکمه دررسیدگی به دوسیه های جزایی ومدنی ، عدم اجرای جلبها ،مشخص نبودن آدرس دقیق طرفین دعوا، ناقص بودن محضرتلاشی ومحضرگرفتاری ،نبود کروکی محل واقعات جرمی، عدم تعیین حدود ،عدم تفکیک وتشخیص املاک عامه ازشخصی ،…. توسط جواد رضایی رئیس دفترغور ارائه گردید. همچنان درجریان این دور روز مشکلاتی که فرا راه اجراات پولیس عدلی ، سارنوالی ، عدلیه ، وکلای مدافع ومحکمه وجود داشت مورد بحث وگفتگو قرار گرفت. یکی از مشکلات عمده پولیس در تحقیق وکشف قضایا مداخلات مردم محل وموسفیدان پیش از رسیدن پولیس به محل واقعه قلمداد گردیده که باعث تخریب اثار وشواهد جرم می گردد.
درجریان این ورکشاپ دو روزه ، ارگانهای عدلی وقضایی غور، از مشکلات همدیگر آشنایی حاصل کرده وبا همدگیر در حل این مشکلات ورفع خلاها تفاهم نمودند. آقای خلیلی رئیس انجمن وکلای مدافع ، ورکشاپ را مفید ارزیابی نموده وبرگزاری این گونه کارگاهها آموزشی را یک گام مثبت در راه تحقق حقوق بشر ، کرامت انسانی وتامین عدالت از طریق رسیدگی قضایا توسط ارگانهای عدلی وقضایی به اساس اصول محاکمه عادلانه وآموزش قوانین مربوطه توصیف کرد. همچنان حارنوال محمد نبی خان سارنوال شهری از تدویر این ورکشاپ ابراز قدردانی نموده وانرا مفید خواند وگفت: جمع شدن واشتراک ارگانهای عدلی وقضایی در چنین فضایی از ارزش به سزایی برخوردار بوده واز کمیسیون مستقل حقوق بشر توقع داریم تا هر سه ما یک بارزمینه چنین ورکشاپ را برای ارگانهای عدلی وقضایی مساعد سازد تا باشد سبب تفاهم بیشتر بین این ارگانها گردد. در ختم ورکشاپ اشتراک کنندگان به تایید وتصویب فیصله نامه ذیل نایل امدند.
مایان به تعداد 37 نفرنمایندگان مدیریت جنایی، ریاست سارنوالی استیناف ، ریاست عدلیه ، انجمن وکلای مدافع، ،پولیس کندک نظم عامه که در ورکشاپ "روند رسیدگی به قضایا توسط ارگانهای عدلی وقضایی" که از تاریخ 22 الی 25 جدی 1392 از طرف دفتر کمیسیون حقوق بشر ولایت غور برگزار گردید ؛ در ختم این ورکشاپ به فیصله های ذیل نایل آمدیم:
1- اصول وموازین محاکمه عادلانه ، اجراات پولیس عدلی ، وظایف وطرز اجراات سارنوالی ، ریاست عدلیه ، وکلای مدافع ومشکلات محکمه ، پولیس ،ریاست سارنوالی ، ریاست عدلیه و وکلای مدافع در جریان این ورکشاپ مورد بحث قرار گرفت ؛ که در نتیجه با مشکلات همدیگر آشنا شده ودر حل این مشکلات تفاهم نمودیم .
2-همکاریهای متقا بل : برای حاکمیت قانون وتامین عدالت ،جلوگیری ازفرارمجرمین ازچنگال قانون وجلوگیری ازسلب آزادیهای افراد بی گناه تلاش همه جانبه نموده وهمکاریهای متقابل خویش را درزمینه تقویت می نماییم. 
3- رسیدگی به موقع قضایا: با درنظرداشت میعادهای قانونی ،کوشش می کنیم تا به تمام قضایا دروقت معینه قانونی رسیدگی کنیم.
4- جمع آوری همزمان دلایل الزام ودلایل برائت : به طور هم زمان درهنگام کشف وتحقیق جرم دلایل الزام ودلایل برائت مظنون ومتهم را طور همزمان جمع آوری ودرتحقیقات ،گزارشات واتهامنامه های خویش انعکاس خواهیم داد.همچنان با توجه به اصول محاکمه عادلانه، حقوق مظنون ومتهم را درجریان کشف وتحقیق جرم رعایت می کنیم. 
5- جلوگیری ازخلاء ها ونواقص تحقیقاتی دردوسیه ها: همه ارگانها متعهد می گردیم تا به طور مسلکی در جمع آوری اسناد، دلایل ، مدارک،آثار وشواهد جرم ازصحنه جرم ،ازخلاء ها ونواقص قانونی دردوسیه ها جلوگیری خواهیم نمود.
6- اجرای جلبها : اجرای به موقع جلبها ویا اطمینان اصولی ازعدم اجرای جلبها درتامین عدالت وحاکمیت قانون نقش اساسی دارد وپولیس متعهد می گردد تا جلبهای صادره ازطرف حارنوالی، محکمه وریاست عدلیه را به موقع اجرا نماید.
 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.