آرشیف

2014-12-12

الحاج استاد محمد قاسیم علم

ورکشاپ آگاهی عامه محیط زیستی در غور موفقانه خاتمه یافت

یوم دوشنبه 4 برج ثور سال 1391 برای اولین بار ورکشاپ آگاهی عامه محیط زیستی در چغچران مرکز ولایت غور دایر شد. این پروگرام به مساعد مالی وتخنیکی دفتر خوراکه و زراعت ملل متحد راه اندازی شده بود به همکاری اداره ملی حفاظت محیط زیست باالنوبه در ولایات مختلف افغانستان دایر میشود پروگرام آگاهی عامه محیط زیستی در ولایت غور برای مدت چهار یوم در دوتایم از طرف سه نفر اساتید مجرب هر یک ، حبیب همت، سید احمد شاه نیکبین و استاد محمود بی پروا تدریس گردید. گرچی باید در هرتایم مطابق برنامه باید 45 نفر ازنهادهای مختلف ملکی و دولتی شامل ورکشاپ میگردید اما به نسبت شوق و علاقه خاص مردم و تشویق ریس حافظت محیط زیست ولایت غور الحاج محمد قاسم علم  در هر تایم به تعداد 60 نفر شامل پروگرام درسی گردید که به ساعت 9 صبح روزی دوشنبه طی محفل شاندار کارورکشاپ توسط محترم داکتر عبدالله هیواد والی ولایت غور رسمی افتتاح گردید و به شوق و علاقه کامل مسایل محیط زیستی تدریس گردید و در ختم ورکشاپ برای همه اشتراکی کننده گان ورکشاپ علاوه از انجام خدمات لوژستیکی طی محفل با شکوه  در حضور تمامی روسای دوایر دولتی و نماینده محترم مقام ولایت غور تصدیق نامه توزیع گردید و درختم محفل شامیلین ورکشاپ که در آن علما، متنفذین، روسای شوراهای محلی، جامعه مدنی و ادارات سکتوری میباشند از تدریس و خدمات انجام شده اظهار رضایت نموده و پشنهاد نموده اند تا چنین ورکشاپهای آگاهی عامه محیط زیستی تداوم یابد

 

بااحترام

الحاج محمد قاسم علم ریس حافظت محیط زیست ولایت غورا

تاریخ : 7/2/1391

چغچران مرکز ولایت غور