آرشیف

2020-5-10

رفعت حسینی

وحشت

 

نگاه کن !

به سرزمینِ هیچی وپوچی

وآتش فشانِ وحشت

وسیلاب ِ خون وخاکستر.

)) ((

هزارزلزلهْ بیدادْ رخداد

ازشمال تابه جنوب

و ازهرات تابه بدخشان

و انهدامِ بینش وتدبیربه جاماند.

)) ((

سخن ز بربادی ست

که دادخواهی وفرهنگ

اسیرگشته وزندانیست.

)) ((

بهارآیی دیگرنخواهد بود

خزانِ خموشی

وبادوبرفِ خدعه وسالوس

خواهدزیست.

برلین ،

دوهزارو هژده

)))(