آرشیف

2020-6-10

رفعت حسینی

وحشت

 
نگاه کن !
به سرزمینِ هیچی وپوچی
وآتش فشانِ وحشت   
وسیلابِ خون وخاکستر.
 
*
 
هزارزلزلهْ بیدادْ رخداد
ازشمال تابه جنوب
و ازهرات تابه بدخشان
و انهدامِ بینش وتدبیربه جاماند.
 
*
 
سخن ز بربادی ست
که دادخواهی وفرهنگ
اسیرگشته وزندانیست.
 
*
 
بهارآیی دیگرنخواهد بود
خزانِ خموشی
وبادوبرفِ خدعه وسالوس
خواهدزیست.
 
برلین ،
دوهزارو هژده
 
)))(((