آرشیف

2019-12-17

رسول پویان

وحدت و همدلی

سرزمین عشق وفرهنگ وادب جاوید باد
درخـور نـور تمـدن مـأمـن خـورشـید باد

از کهـن دوران دارد قـصـه و افسانـه ها
لب بـه لب از بادۀ نـو سـاغـر جمشید باد

چنگ وتنبورورباب وقیچک ودنبوره ها
پـر نـوای هـمـدلی در محـفـل نـاهـیـد باد

کرگس فاشیزم قومی دورباد ازمرزوبوم
سـیر عـنـقـای سـعادت شـهـپـر امـیـد باد

تا ابد شمشاد وسروویاسمن دریک چمن
زینت افـزای بهـار و درخـور تمجید باد

از نژاد و رنگ و باور گلشنی آور پدید
هـر کـدام زیب محیط و لایـق تمدیـد باد

مهرپشتون وهزاره ازبک و تاجیک بهم
زیـر بنای وحـدت دل، مشعل توحید باد

نیست فـرقی در میان سـاکنان سرزمین
حـق شهرونـدی بـرای جملگی تأیید باد

صلح و دوستی و مدارا تا تمدن پرورد
کینۀ چرکین و نفرت ازوطن تجرید باد

شب پرستان تاکه میترسند ازنور سحر
چشـم آزادی طلوع حـرکت فـرشـید باد

در دل مردم نگیرد جای تبعیض و ستم
همت و زور دفـاع حـق بسی تشدید باد

تابکی درارگ کابل قوم پرستی میکنند
جسم فاشیزم وستم بیدست و پا ودید باد

ذهن گوسفندی سراغ مغزمیمون میرود
صدهزاران مرتبه لعنت براین نقلید باد

میهـن آزادگان در بسـتر عـلـم و عـمل
همدل سیر تکامل حـرکـت و تجدید باد

15/12/2019
 رسول پویان