آرشیف

2015-6-17

گل رحمان فراز

*وحدت ملی*

وحدت ملی سوژۀ اصل است تا فرع اتحاد و همبستگی ملی بین کلیه افراد و اشخاص یک ملت از جملۀ شاخص های بارز و برازندۀ افتخار آمیز همان ملت محسوب می شود

وحدت ملی سوژۀ اصل است تا فرع اتحاد و همبستگی ملی بین کلیه افراد و اشخاص یک ملت از جملۀ شاخص های بارز و برازندۀ افتخار آمیز همان ملت محسوب می شود و همان شاخص اتحاد است که اشخاص را در انکشاف اذهان و ترقی دیار شان جهت می دهد. امروزه عدۀ کثیر از هم میهنان ما اهمیت والای همبستگی را نادیده می گیرند و معمولا برایش ارزش اندک را قایل می شوند که گویا اتحاد و همبستگی میتواند موثر باشد اما بدون شک از اصلیات نه بلکه از جملۀ فرعیات به حساب می آید.
در این راستا میخواهم اینگونه وضاحت دهم اینکه ملتی و دولت می تواند پیروز باشد که نخست از همه معضل بی اتفاقی را از بین افراد و اقوام بکلی ریشه کن ساخته باشد و هرگاه نخست از همه به این مورد توجه ننماید، باید دانست که همان دولت باید کلیه وقت اختصاصی اش را که همان چهار و پنج سال است صرف دید و باز های بی فایده با گروه ها و طیف های متفاوت مردمی و سمع شکایات و مخالفت های شان از اقوام دیگر بگذراند که وقت کافی برای انجام کار های محوله ی دیگر پیدا نخواهند کرد و سراسر با مردم اش درگیر معضل های خواهید شد که حل اش نا ممکن است و یا اینکه در مدت های قریب حل گشته نمی تواند.
پس دوستان عزیز و گرامی! بیایید نهال اتحاد و همپذیری را دل های بی کینه ی مان دهقانوار بکاریم و برای باور سازی و مثمر سازی اش همه جانبه بکوشیم و حتی باید کوشش نماییم تا از میوه های درخت اتحاد حاصل گرفته و بین دیگران بصورت مساویانه نشر و پخش نماییم تا باشد که درد ها درمان و غم های دیرینه پنهان و پنهان تر گردند.

با حرمت
گل رحمان فراز