آرشیف

2014-12-23

دوکتور نصیر ندا

وحدت اضداد

درس هــــای عـبــــرت ایــــام را       باز خوانیم زان شـروع انجـــام را
تجــربـه کردیـم حــوادث را زیـاد       درس نیــکو هــم بدی دادست بیـاد
آنچــه کـردند وکنند بر مـا ومــن       شــاهـــدان زنــده ایـم أهـــل وطـن
بند وبست دشمن است اندرخفــا       تا بجـــویند راه دیـگـــر بــر جفـــا
کرده هایش بر شماریم آنچه بـود      تا بــه یاد آید همـــان رســـم جهـود
بی زحد بر خلق ما کردست جفـا      آنچـــه بوده بـــر بشـــر آن نـــا روا
دسـت آدم ســیــنـه حـــوا بـــریـد      بــرگل وبـــاغ ودمــــن آتـش کشـید
او بــه چاه جهـل افگنــد خلق را       قــاتل وفــاســق بـرایش پــارســــا
او بنـــام دیـن دینـــداران بکشت      عقـل ورأئی خلق را از سـر بشست
ســنگ بیـدینی بـزد بر فـرق ها        تا کــه بــرخــلق ظـلم را دارد روا
ضد فر هنگ غارت وبیداد کرد        یـــاد گــاران کهـــن بــربــاد کـــرد
سـرزمین ســوختۀ برجا گذاشت       خـط سـرخ برهمــان تاریخ نگاشت
بست چشم مــردمان از معـرفت       راهـزن بـرخلق هــا از شش جهـت
استخـوان سـربکردند بفـــروش       آن غلامـان، چاکران ،حلقـه بگوش

***

چرس وتریاک حاصتتل ازکشت آن      تا که بگرفت عقل ورأئی وهم توان
تو ندیدی او چــه کرد بر آن وطتن     کشتگانش بــود بـی گـــــور وکفـن
غــارت مـردم غنمیت خواـنده شتد     أهـل علـم وفضل زانجــا رانده شـد
پای ودست وچشم وگوش هموطن     قطع کردند خـود بــه حـکم أهرمن
کـودک وزن را ببــازار فـــــروش     میفـروختند چـون متاع ویا وحـوش
باز خواهند آن عبوســان سـالهــا     بر سـر مــردم بگــردند حکمـــروا
بــاز خــواهـند حقــه دیـــگر زنند     عــاقــلان را بـــاز آنجـــا ســـرزنند
باز خــواهند تکیــه برأعداء کنند     آن رژیــم اخـتـنــاق بــر پــا کـنـنـد

باز خواهنـد کشوری سـازند قفس     تـا کــه بندند بــر گلــونهــا آن نفس
باز خــواهند قـوم لوط بـی جیــاء     بـــر تجـــاوز شـتیـوۀ دیــگــــر روا
باز خـواهـند انـــزوای کتشـوری     در جهــــان گتــردد نمــود بد تــری
باز خواهند مادران وخواهــران      در قفتس گــردند بــه زیــرچــادران
شــیوۀ چنگیــز را گیـرند ز سر     در دهنــد فـــر هـنـگ وآئیـن بشــــر
بر همـــان شیـوه کنند شداد وار     ســر بریدن، قطع أعضاءـ سنگسار
در قفس ســازند عروس زندگی     زاخـتـنـاق وافـتـضــاح وبـنــدگــــی
آنچــه کــردند باز دانی آن کنند      باز محـــو عقــل رأئی وجـان کـنند
بـاز بــرند کلک اربــاب هـنـــر      تـانـدارد رســـــم او از کـار شــــــر
بـاز بــرند، آن زبــان حـقــــگو      تــا نســـازند بـــر مـــــلا آن راز او
بازجای عشق ودوستی درمیان      هجـر وذلت ،جنگ ونفرت زایمان
این بوده کار همــان بیـگانگان      فتنه آرند همچــو شیـطان در میــان
این همانست که بکردند باربار      خـود فــروشـنـد ملک ومـلت إعتـبار
شیوۀ کاری عـــوض حالا کنند      بــری، إغـــوا همهمــه بــر پــا کـنند
وحــدت اضداد را بدهند شعـار       تا کــه رســـم خویش سـازند پایدار
تقسیم قدرت بـرای غارت است     آن دوام جنـگ وفقـر ونکبـت اسـت
دزد وقـاتل، وارد میــدان کنـند      گــرگ را بر رمــه ها چــوپان کنند
نفع گیرند از همــان اوضاع بد     نظـم وآزادی را بگـردند همچو سـد.