آرشیف

2015-1-25

محمد منیر علم

وجیزه هــــای معرفت

 

1- هر کس که خودرا نشناخت ، خدارا هم نمی شناسد..

2- اگر صفحۀ وجود مان را ورق زنیم، خودرا بهتر میشناسیم.

3- اگر خود پرستی را گم کنیم،خدارا در می می یابیم.

4- کسیکه بزرگی خودرا نیافته، دنیا به نظرش بزرگ آید.

5- درخت دستی است که به نشانه نیایش، از خاک بر آمده.

6-  قلب عکس دهان است ، آنانکه دهان فراخ وباز دارند ،قلب شان تنگ وبسته است.

7- دریا به سختی گل آلود میشود واما جویبار به اندک بهانۀ رنگ می بازد، پس دریا باش.

8- عجله کار شیطان وتأمل خصلت رحمان است.

9 – جسم علاقه ماندن در خاک دارد،روح آرزوی پر واز به افلاک، پس روح را پرورش بده نه جسم را.

10 – در نبود عقل ،وجود جولانگاه هوا وهوس است.

11-  هر سکوتی خاموشی نیست.حتی سکوت مردگان.

12- چانس ها وفرصت هارا نه که در یابید باید در ربائید.

13-  کسانیکه مصروف شمارش خوبی های خود اند در بدی غرق میشوند.

14-  دل مر کز تجلی نور وخانه خداست بشرطیکه شیطان را ازان بیرون رانید.

15-  حاصل تفاهم زمین وآسمان بهار زیباست ومیوۀ خوشگوار وتفاهم پدر ومادر فرزند صالح فرمان بردار.

16- عیب دیگران گفتن بد وعیب خود یافتن پسندیده است.

17- یک انسان مؤ من وصادق اجتماع را روشن میسازد،مثل اینکه آ فتاب جهان را.

18-  دنیا پل آخرت است، توقف بر بالای این پل ممنوع است.

19- قفل زبان را به لهو وقفل دل را به هوا باز نکن.

20- قلب شیشۀ وجود انسان است، مراقب باش که تیره نشود ونشکند..

21- ریزش باران هدیه آسمان،بخشش ونیکی سخاوت انسان است.

22-  هر چند در بیرون خسته شدی در خانه خندان بیا.

23- گل ها خودرا بخاطر روئیدن غنچۀ دیگر پر پر میکنند ومادران بخاطر فرزندان.

24- با غلتیدن در عمق دریا صدف بکف آری وبا شنا در روی دریا خاشاک وکف.

25-  صداقت وراستکاری إعتماد وعزت می آفریند ،دروغ وپنهانکاری خفت وذلت.

26- تبر غفلت وبی خبری بیشتر از هر چیز کمر همت جوانان را نشانه میگیرد.

27- زمین نشینان را راضی نگهدار تا افلاکیان از تو راضی باشند.

28-  فردا زیباتر از امروز نیست، امروز را مفت از دست مده.

29- با اشک توبه تمام کدورت های روحت را بشو،وبا همراهی با خدا با نا امیدی وداع کن.

30- کسانیکه امروز آتش افروزی مکینند ، فردا خودشان هیزم آتش اند.

 

گرد آورنده :محمد منیر علم هالند شهر المیره