آرشیف

2015-1-22

حسیب ظهوری

وجیزه هــــای در مورد علم و دانش

 
 

قبل ا ز ینکه به ا صل موضوع بپرد ازم میخو ا هم را جع به نقش و ا لدین در ا یجا د زمینه های مساعد و روش های سا لم مطا لعه، همکاری و راهنما یی برا ی تحصیل دا نش ا مو زا ن چند نکته ای تحریر  نما یم:
وا لد ین محترم ا کثراً کمتر متو جه ا ین مطلب شد ه ا ند که ا ز کد ا م روش ها و طریقه ها ی ممکن
در جهت آموزش و یا د گرفتن درس به فرزند ا ن شان کمک نما یند .                          با معذ رت که وا لد ین همیشه ا ین کلمه آسا ن را بکا ر می برند که بخو ا ن!  بخو ا ن!  در حا لیکه فرزند با بخو ا ن ؛ بخو ا ن درس خوان نمیشود.
آنان اگرچه میخو ا هند به فر زندان شا ن در منز ل کمک کنند ا ما بنابرد لا یل مختلف ا ز این و ظیفه سرپیچی مکنند که این کار باعث دلسردی فرزند ان شان میگردد. شما خود مید ا نید که ا ولاد شما در زند گی تحصیلی خو د به شما وابسته بوده اگر بتوا نید در تحصیل او نقش فعا ل تری  د ا شته با شید آموختن برا ی او دلچسپ تر میشود  و اعتماد بنفس بیشتری پید ا میکند. تا ا ینکه در برا بر ا و بی تفاوت با شید.                           
همچنان با حضور والد ین؛ فر زندان بد رس خو ا ند ن د لگرم تر شده و آینده درخشا ن تر ی را نصیب میشوند .
بعضی از وا لد ین همکا ری در زند گی تحصیلی فرزند خود را مشکل مید ا نند و یا خود را درگیر این مسا یل نمی سا زند. برخی عوامل سهل ا نگاری و بیتفاوتی اینست که مثلأ
میگویند: 
تعلیم و تربیت کار تخصصی است. اما وا قعیت ا ین است که شما فرزند خود را بهتر می شناسید وهمچنان تجربه، خود نوعی تخصص است.  یااینکه میگویند: نمیتوان به تقدیر و سرنوشت بمبارزه پرداخت هر چه قسمت با شد هما ن میشود.
اما ا ین برداشت و قضاوت؛ عذر و بها نه ای بیش نیست. کسانیکه ا ین سا د ه اندیشی را دارند معنی آن ا ینست که تقصیر را بگردن تقد یر وسرنوشت می اندازند. در حالیکه ا ین چنین نیست. هر کس که ا را د ه کند و تصمیم بگیرد می تواند مؤفق شود. بعبا رت دیگر تصمیم شرطه اول مو فقیت است. یا میگو یند که: فرزند من به کمک من ضرورت ندارد ؛ من هیچ همکاری به ا و کرد ه نمی توانم و او در خا نه و مکتب بی نیاز است . یا اینکه بعضی از والدین میگویند:
فر زند من استعد ا د کافی ندا رد یا کم هوش است و ا ز قبیل این حرف ها . که ا ین مسایل بزرگترین ضربه به فرزند ان شان است .
 والدین محترم باید همیشه همرا ی معلمین فرزندان شان در تماس باشند، تمام پرابلم های درسی فرزندان خود را با معلمین در جریان گذاشته و در جهت برطرف ساختن آن بکوشند.
اینک نکاتی راجع به فضیلت ها ی علم و د ا نش:
 
 
 
د ا نش بمثابه میرا ثی ا رزشمند جامعه ی بشری:
  چو شمع ا ز پی علم با ند گداخت       که بی علم  نتوان خد ا را شنا خت   
– د ا نش میرا ثی ا ست ارزشمند  و فضیلت ا رزش ا نسا ن ا ست .
– ا گر کتا ب نباشد روح بشر پرورش نمی یابد .   
– علم با بخشش کم نمیشود اما ثروت با خرچ کردن کم میشود.   
– علم داخل کفن میشود و مال خارج از آن میماند؛ یعنی ثمرا ت دانش پس از مرگ هم مفید و سود مند است .     
– کسیکه برای آموختن دانش ذلت و خواری را تحمل نکند تا ا بد در ذلت و خوا ری و جهل و نادانی باقی می ما ند .    
 
د انش چرا غ خرد است:
 – دانش چراغ خرد و سرچشمه ی فضیلت است .          
– دانش گنجیست بزرگ که از بین نمی رود .    
– بد ترین علم ها د ا نشی ا ست که به آن عمل نگردد . 
– د ا نش بد ون عمل سختی و عذاب است .
– حلم وشکیبایی گواه بر زیادی دانش است . 
– کسیکه بدانش از مردم پیش باشد ارزش او بیش باشد. 
– کسیکه یک باب علم را از کسی یاد بگیرد از هزار رکعت نماز فضیلتش بیشتر است.
– علما و دانشمندان گرانمایه ترین؛ شکیبا ترین؛ باگذشت ترین وخوشخوترین مرد مان  هستند . 
– قدرت در دانش است . 
 
علم گنجی بی پا یا ن :
 ـ علم پیشآهنگ عمل است.
ـ دانش بزرگترین گنج است.
ـ به کسی که از او دانش آموخته اید و به کسی که تعلیم میدهید احترام کنید.
ـ خوبترین مردم کسی است که سودش ببیشتر به مردم میرسد.
ـ نتیجه ی دانش خداشناسی است.
ـ علم بدون تکامل اخلاقی خطرناک و نابود کننده است.
ـ نتیجه ی دانش؛ عمل را بی ریا انجام دادن است.
ـ علم بر سر تاج است و مال بر گردن غُل.
 
کتا ب غذ ا ی روح :
 ـ همه چیز خو ا روار زان شود؛ مگر علم و دانش هرقدر بیشترشود عزیز تر شود.
ـ جا معه و قتی سعا دتمند میشود که مطالعه و خواندن کار روزانه اش باشد.
ـ  کتاب معلم است که بد ون تازیانه ما را تربیت میکند.
ـ کتاب خوب بمنزله رفیق خوب است .
ـ ا طاق بدون کتاب مانند جسم بی روح ا ست.  
ـ اگر مادر نباشد جسم انسان ساخته نمیشود و اگر کتاب نباشد روح بشر پرورش نمی یابد.
ـ کتاب برای جوانان راهنمایی است که آنها را بسوی شرافت و فضیلت میکشاند.
 
نکا تی در باب ارزش علم و دانش:
 ـ تنهایی جهنم است؛ اما با مطالعه این جهنم تبدیل به بهشت میشود.
ـ کتا ب مونس وغمگسار هنگام ا ندوه و خستگی است.
ـ هر کس بیشتر کتاب بخواند کامیاب تر است.
ـ در دنیا لذتی بالاتر از مطالعه نیست.
ـ کتاب گره کشای تمام مشکلات است.
ـ علم کلیدیست که تمام درها را می گشا ید.
ـ آنچه به روح آرامش می بحشد همان علم است و بس.
ـ برای اینکه علم ملکه شود تعلیم کا فی نیست عمل لازم است.
ـ حکمت درخت است که در دل روئیده و میوه از زبان میدهد.
ـ علم و دانش انسان را فروتن می سا زد و نادانی موجب خودستایی میگردد.  
 
 
والسلا م
حسیب ظهوری
شهر هامبورگ آلما ن
15.02.09
 
موأخذ ها:
ـ کتاب "اندیشه های مردان بزرگ"
ـ سا یت ا نتر نتی ابتکار و سایت های دیگر