آرشیف

2015-3-16

afrotan

وجود مراکز و هسته های پوشالی قدرت یا عوارض طبیعی نظام ناشناخته درترمنولوژی حقوقی افغانستان !