آرشیف

2016-1-18

afrotan

“وای به روزی که بگندد نمک !”

    
شاید هیچ جمله ای و اززبان هیچ فعال "سیأ " سی و فرهنگی در تاریخ معاصر افغانستان بویژه  در حوزه مشارکت سیاسی به اندازه ء این توصیف رندانه ای رفیق صدیق پتمن سابق سخنگویی ستاد انتخاباتی تیم تحؤل و تداؤم واقیعت معامله گرانه ای را نشان نداده باشد  که وی در یک گفتگویی تلویزیونی در پاسخ به این پرسش  مجریی برنامه که تصؤری وجود دارد  گویا اکثر کسانی که نهاد ی بویژه دولت های حاکم را به باد انتقاد میگیرند  از آنجا نشئت میکند که اگر به فلان کس و یا گروهی که انتقاد میکنند کرسی  وزارت را می سپردند دیگر انتقاد نه میکردند !؟  با وضاحت گفتند که من میگوئیم ،  بلی ! 

ادامه مطلب اینجا