آرشیف

2015-2-5

محمد رسول سعیدی

وای بــــــــه حال ملت کـــــه افراد مسلکی زوز مند ندارند

 

دولت افغانستان به حد بی چاره مظلوم است که دلش می خواهد هرشهروند این وطن برایش مبلغ 10 افغانی کمک کند خلی جای شرم است که ملیارد ها دلار به افغانستان از طرف جامعه جهانی کمک شده بازهم محتاج به کشور های خارج هستند، آن هم کشورهای مثل ایران وپاکستان که خون ملت افغانستان را خوردن ومی خورن بطور مثال کمک دوپایه جنراتور دیزلی ایران که تازه به وزیزصاحب آب برق تسلیم داده شده،همچنان مداخله واضیح وآشکاردولت ایران به ارتباط اعماربند برق سلمه هرات وبندبرق کجکی هلمند بازهم وزیر صاحب بسیار به آغوش باز تسلیم شده وافتخار هم می کند شرم است خود را زیربار منت ایران می آورد، آن هم جنراتورهای که تیل را مثل دریا واری نوش جان می کند ،که دولت افغانستان توان مصرف یک روزه آنرا ندارد چه رسد که برای دایم از آن استفاده کند ،مصرف هر ساعت آن 18000 هزار لیتر است اما مصرف یک شبانه روز آن می شود 432000 هزار لیتر که برابر می شود با 2160 بیرل در24 ساعت پس دولت افغانستان به پرداخت چنین مصارف گزاف است ؟وهم چنان پاکستان می گوید که با دولت افغانستان همکار هستیم ومی خواهم نیروهای امنیتی افغانستان را آموزش بدهیم ،چگونه می توان اعتماد کرد ؟ در حال که ازیک طرف طالب ها را تقویه می کند ،انتحاری را روان می کند وازطرف دیگر این حرف ها ی همکار ی را می گویند چطور مفکوره باشد که باور کند .
باز هم ملامت دولت وخود ماهستیم بخاطراینکه در کشور خود اشخاص فنی و مسلکی خلی زیاد داریم که از عهده کار های خلی سنگین بر آید اما بد بختانه او اشخاص که توان کار را دارد ومسلکی هم است زور ندارد، تفنگ سالار نیست ،ارباب سالار نیست ،جنگ سالار نیست رهبر جنگ نبود ه، در خرابی افغانستان دست نداشته، بکدام حزب گروهی وابسته نیست وواسطه هم ندارد وی را کسی به پست وزارت جای نمیدهد افراد را جای میدهند که وظایف خود را نمیداند مسلکی نسیت ومی گویند که مشکلی نیست بعد از چند مدت کار ی شما مسلکی می شوید انجنیرمی شوید ومی تواند بهتر ین دیزاینر باشید مهم نیست که شما خدمت می کنید یا می توانید ، مهم این است که شما برای خود پول جمع آوری کنید واپارتمان بسازید اما در داخلی کشور نی بخارج از کشور.
جنراتور های وزیر صاحب آب برق وادارکرد که باید یک چیزی بنویسم .
آه ! یک چیز دیگر بیادم آمد می شود که وزیر صاحب آب برق دریای پنچشیررا نل کشی کرد و مستقیم به جنراتورهای تا زه وارید که ملت مظلوم ازنور برق آن مستفید میشوند وصل کرد .

تهیه شده توسط محمد رسول(سعیدی) از ولایت غور