آرشیف

2016-9-5

سرمولف عبدالغیاث غوری

واژه ها و اصطلاحات تاریـــــــخــی

آنارشیسم (Anarchism)

فلسفه سیاسی است که معتقد است می توان جامعه را بدون نیاز به قدرت دولت سازماندهی و اداره کرد. واژه آنارشیسم از قدیم در عرصه سیاست و جامعه به عنوان واژه تحقیر آمیز در شرایط در هم شکنی نظم و اخلاق در جامعه به کار می رود. واژه آنارشیسم بیشتر در فرهنگنامه های علوم سیاسی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

 

ادامه مطلب در اینجا