آرشیف

2014-12-12

الحاج استاد محمد قاسیم علم

والی غور رئیس افتخاری محیط زیست

والی غور رئیس افتخاری محیط زیست

 

والی غور رئیس افتخاری محیط زیست

 

آنچه را درین نوشته میخواهم بخورد دوستان بدهم این است که تعریف و مصداق حفاظت از محیط زیست در شهر کوچک چغچران و جغرافیائی وسیع غور جذر و مد مسئولیت را به نمایش میگذارد. من به صفت مسئول این اداره إعتراف میکنم که نیاز های زیست محیطی را نه در محدود کوچک چغچران ونه هم در پناه جغرافیائی وسیع غور آماده ساخته ام وآنچه مایه مباهات وافتخار است علاقمندی شخص اول ولایت یعنی جناب رحمتی والی غور به این موضوع است. طوریکه محترم سید انور رحمتی والی غور با انداختن کارت مسئولیت محیط زیست را بحیث رئیس افتخاری این بخش بگردن آویخت وبه آن افتخار کرد وبه تعیقب آن رئیس اطلاغات و فرهنگ، سر پرست شاروالی و رئیس حج و اوقاف وسائر شهروندان ازین روش الگو گرفتند، چون دفاع از محیط زیست یعنی دفاع از نظافت، محیط زیست یعنی هوای صاف، محیط زیست یعنی ساحه سبز زندگی، محیط زیست یعنی نفسی براحت کشیدن، محیط زیست یعنی لطف و مرحمت خوشی و صداقت که محترم رحمتی نیز به شوق عملی ساختن مفهوم واقعی این واژه های زیبا مسئولیت ریاست افتخاری این نهاد را پذیرفت که مارا هم افتخار بخشید.

توقع بلند وتحقق کوتاه:

دوستان گرامی میدانم بسیاری ها با نوشتن مقالات وخاطره نامه ها از شهر کوچک وپر غبار چغچران شرائط زیست محیطی را درین ولایت به چالش میکشند که در حقیقت چالش بزرگ برای کار کرد های ماه هم بحساب می آید. من نه به منظور فرار از مسئولیت بلکه بخاطر توضیح مسئله در مطابقت و یا مقایسه با کشور های پیشتاز دفاع از محیط زیست چند مسئله را بشرح ذیل یاد آور میشود.

الف: برای ارزش دهی به همه پدیده ها و نهاد و هنجار ها پیوند و تکیه آن به قانون خیلی مهم است، یعنی این قانون و قانون مداری است که برای پدیده ها ارزش میدهد، طوریکه هراس از پایمال کردن حق زیست محیطی بخاطر بر خورد قانونی أهمیت پیدا کند. مثلا اگر کسی و یا فردی عادی از شهر وندان ما نهال از ملکیت عامه را میشکند ویا زباله را غیر مسئولانه بر معبر عمومی ومحیط زیست عامه پرتاب میکند باید مجازات شود و اگر در جهت رشد محیط زیست وحفاظت از آن زحمت میکشد باید پاداش داده شود. این مجازات و پاداش دهی مربوط به ادارات با صلاحیت یک واحد اداری میشود وحتی تطبیق قانون از صلاحیت نیرو های عدلی وقضائی بکمک نیرو های امنیتی است به همین تر تیب پاداش هم از طرف رئیس منطقه با حضور مسئول نهاد زیست محیطی به نیکو کاران داده میشود. لذا هدف ازین نوشته این است وقتیکه والی یک ولایت عنوان افتخاری ریاست محیط زیست را بر گردن می اندازد حس مسئولیت پذیری وهمکاری در راستا حفاظت از محیط زیست را بلند می برد وهمه را متوجه میسازد بر اینکه دفاع از محیط زیست وظیفه همه نهاد وشهروندان است.

 

ب : از آنجائیکه واژه حفاظت از محیط زیست در افغانستان عمر کوتاهی دارد و اکثر مردم با نام آن اشنا نیست لذا تشکیلات آن هم تازه سمبولیک بوده پاسخگوئی نیاز های عمومی نیست، نه از رهگذر ساختاری و نه هم از لحاظ نوع مدیریت. حال عدم رسیده گی و کوتاهی هم ازین همین جا منشاء میگیرد که ما نه از رهگذر ساختار تشکیلاتی به آن وسعت هستیم که همه جغرافیای غور را زیر پوشش قرار دهیم و نه هم از رهگذر مدیرتی دارائی آن صلاحیتیم که نهاد محیط زیست در کشور های دیگر دارد. مثلا اگر اداره محیط زیست مکتوبی را بخاطر تخلف عالی رتبه ترین کارمندان دولت به مراجع عدلی وقضائی و یا نهاد های امنیتی بنویسند ایشان مجازات میشوند و اما در کشور ما به یک خنده پاسخ داده میشود. لذا امید وارم افغانستان در سه بخش داشتن پرسونل مسلکی، تشکیلات و سیع و گسترده و مدیریت با صلاحیت به حدی برسد که بتواند به تناسب صلاحیت ها احساس مسئولیت کنند. البته به آینده امید هست و اما فعلا به تناسب ساحه تشکیلات وصلاحیت های نهاد های زیست محیطی قسما سمبولیک و بی صلاحیت اند. تشکر از توجه شما.