آرشیف

2015-7-20

سیف الملوک آفاق

والی غور از آینۀ رهبران

والی غور از آینۀ رهبران
***************
عید روزیست برای دید و وادید ها ، در این روز مبارک همه برای دیدن دوستان و بزرگان کوشا اند.
من هم در کابل بودم و با یک تعداد از بزرگان ولایت غور که با تعدادی از رهبران جهادی دیدار و عید مبارکی نمودند همراه بودم اما در تمام مجالس از اوضاع ولایت غور اظهار نگرانی شد.
و تقرر یک بانو را به حیث والی با در نظر داشت شرایط امنیتی و اجتماعی جفای اعظیمی برای مردم غور و یکی از بزرگترین کم کاری رهبران حکومت وحدت ملی خواندن.
سخن رهبرانی را که من دیدم  چنین بودک:
1.استاد عبد الرب رسول "سیاف"
————————————
او اول حدیث شریف را قرات کرد که در آن حاکمیت زن را منتفی میکرد و بعد با سخنان موزون ، نگاه های خرد مندانه ، لحن مزاحی و تبسمی معنی دار گفت(من جلسه معرفی والی را دیدم که مانند محفل عروسی بود با تعداد ملاها با مندیل های بزرگ، من تعجب کردم که اینها چگونه عالمان اند).
بعد ادامه داد اگر موضوع جبر بود باید او را در کابل ، هرات و یا بامیان والی انتخاب میکردند نه در غور.
بعد او حکومت بانو جوینده را نه تنها که به خیر مردم غور نمی پنداشت بلکه اوضاع آینده غور را بحرانی تر میدید).
او گفت در غور باید شخصی والی باشد که هم نظامی باشد هم مدیر جدی و قاطع و افزود اگر لازم شود والی تا چهار سده هم باید برود یک خانم در این راستا چه کرده میتواند؟
2. جنرال بسم الله "محمدی"
———————————-
با شوخی و لحن خنده دار گفت( غور که از همه چیز عقب مانده بود اینه بخیر حکومت وحدت ملی خدمت بزرگ و بی پیشینه را به غور انجام داد دیگر چه میخواهید و او گفت حقوق زنان را تامین کرده اند).
اما بعد گفت( والی زن در غور با درک اوضاع اجتماعی و امنیتی که من دارم قطعاً به نفع مردم و صلاح جامعه نیست اما نمیدانم رهبران حکومت وحدت ملی چه در سر دارند).
3.امرالله "صالح"
—————-
وقتی یکی از دوستانی غوری اوضاع و شرایط غور را برای تضاد تقرر یک بانو به صفت والی بیان کرد
صالح با شوخی  گفت:
خو اینها میخواهند که سنتی بودن غور را بشکنند و در ضمن گفت(این بار اول نیست که در غور بانو حاکم میشود این دومی است اولی اش رضیه سلطان(سلطان راضیه) بود و بعد واقعاً تقرر بانو جوینده را برای غور مناسب ندانست.).
4.حاجی ادیب "فهیم"
————————–
و قتی از اوضاع غور پرسید و از وضیعت اجتماعی و امنیتی آگاه شد با تعجب گفت(این رهبران حکومت وحدت ملی در پی چه اند).
او نیز حکومت زن را در یک همچو ولایت چون غور غیر منطقی و غیر اصلاحی خواند.
5.سرور "دانش"
———————-
از اوضاع امنیتی غور (ولسوالی چهارسده،پسابند،شهرک و تولک )پرسید و نگرانی تاسف بار خود را ابراز کرد و با مایوسی گفت (ببینیم تا چند ماهی دگر هم که اوضاع چگونه میشود).
او نیز تقرر یک آدم با عاطفه و غیر جسور- سیاسی را در راس ولایت غور به دور از درک واقعی سیاسی خواند.
6. عبد الحفیظ "منصور"
—————————
با انتقاد شدید از بی منطقی رهبران حکومت وحدت ملی با شوخی و خنده   گفت(غوریان باید شکر گذاری کنند که بانو جوینده والی است و شوهرش هم ریس دفترش).
او چنان مخالف تعین والی زن در غور بود که گویا اگر توانای میداشت همان لحظه عزلش میکرد.
7. کاکا کریم "ایماق"
———————–
(غوری را که من مدتی زیادی در آنجا بودم و با شناختی که از مردم آنجا دارم قطعاً منطقه برای حاکم بودن زن نیست آن هم در شرایط امروزی).
8.جنرال ظاهر "حقبر"
————————-
(چند روز پیش تعدادی از غوریان آمدند و از موضوعات مختلف گفتند از جمله اینکه قرار است تعدادی ملا ها فتوای دهند که دیگر در غور نماز جمعه به علت حاکم بودن زن روا نمیباشد من نیز تمام سخنان آنها را درک میکنم و از نخست میدانستم که در غور به یک مرد درشت اندام با فصاحت و بلاغت کلام لازم است نه یک خانم).
9. ملا تاج محمد "مجاهد"
—————————
وقتی از این موضوع آگاه شد آهی تاسف باری کشید و نا راحت شد.
البته تمام اینها سخنان دیگران بود
من خودم طرف دار آنم که وظیفه به اهل آن سپرده شود حق غوریان این نیست که ملنگ محمد را بیاورند و وزیر دفاع تعین کنند و یک شخص نا توان را در غور والی نمایند غوری تبار بودن معیار نیست بلکه خادم بودن معیار است.