آرشیف

2015-1-25

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

والی از وی ناظر از وی ؛ خانه سامان هم ازاو

والی از وی ناظر از وی ؛ خانه سامان هم ازاو
میخورند از پس ازپیش کاسه می لیسیم ما
 

دردمانرا ؛ فقرمانرا مصایب وآلام که مارا دارند؛ در عرصه های اقتصادی ؛ سیاسی  واجتماعی میازارند نتوانستیم بکابینه همه سرپرستان حامد کرزی ریس جمهور افغانستان قبلوی حالی نایم .
حال هم که دیرنیست دانستیم که این سرپرستان ملک های طایفه ها در افغانستان اند؛ وهم یا نمایندگان ایشان ؛ ازینکه حرف مان را سخن مان را پشنهاد مان را نمیشنوند ما وغورمان را اصلآ تحویل نمی گیرند بعد از تحقیق وجستجو دریافتیم که در کابینه طایفه ها ما غوری ها ساده ماندیم واز حقوق طایفه مان حمایت نتوانستیم ازینکه مرحوم استاد اول میر که خدایش بیامرزد که می سرودند ومی سرایند (گران افغانستان) وما سرمیشورانیم کدام افغانستان ؟ که از حقوق مشروع مان در کرسی های طایفه ها در کابینه محرومیم حال که سه روز همه مان همدوش ؛همگام در مرگز غور که سروگردنش در زیر خروارها خاک پنهان شده است دانستیم که ما حق مانرا نتوانستیم تصویرگری بکنیم اکنون میتوانیم باصدای بلند از آقای حامد کرزی بطلبیم که اگر دل رم ازدودوره ریاست جمهوری ایشان در افغانستان دارند ازایشان امیدوارانیم تا حقوق مشروع مانرا باسرپرستی دریک از پست های پایان که دیگر قبیله ها رغبت نمی نمایند مارا سهیم سازند .
آری ! غوری ها شخصیت های قوی سیاسی؛ فرهنگی ؛اقتصادی در اندرون (گران افغانستان) ودربیرون از مرزهای (گران افغانستان) شخصیت تاپ سیاسی ؛ اقتصادی را داریم .
ازینکه مشاورین جناب ریس جمهور درخواب گران قبیله گرای ها فرورفته اند حق دارند غور را نادیده بگیرند .
شعر طنزگونه وگلوگیر جناب استادم  فضل مرا از خواب گرانی (گران افغانستان ) بیدار کرد
جناب کرزی ماغوری ها حقوق از دست رفته سیاسی مانرا مطالبه داریم (مایم)

درد مارا است درمان الغیاث
هجرمارا است پایان الغیاث

محمد اسماعیل( رح) بما غوری ها اجازت عطا میفرمایند تااز شعر ایشان اززبان شمشیر سای ایشان کمک ومعاونت بطلبیم !!!

والی از وی ناظر از وی شاطر ازوی خانه سامان هم ازاو
میخورند از پس از پیش کاسه می لیسم ما

کاسه لیسدن اندرین قرن قرن ساینس وتکنالوژی جناب کرزی برما ننگ وبر کابینه شما شرم آوراست .
ازجناب معظم جام مان انتظار دارم تااین مطلب را بدون کوپی کشی ؛پنجر گیری نشر فرمایند واحوالتش به پیشگاه همه سیاست مداران وفرهنگیان خوب کشور ویژه آنان که امراض قبیله گرای ها بدور حیات بسر میبرند منظورم از سیاست مداران این طاغوتان تکیه زده بر کرسی های (گران افغانستان ) کنونی وعوعو گران کنونی بارگاه ایشان نیست آنان اند که از دور بهم دیگر پذیری برقضایای (گران افغانستان ) امروزی دیده بانان یک بار دیگر تقاضا بعمل میاورم حوالتش فرماید.