آرشیف

2016-2-5

نظیر ظفر

والله بــــــــــــد نبود

یار جان گر مــــــهر ور میبود والله بد نبود
با من همـــــــفکرو نظر میبود والله بد نبود

ناز ها و عشوه هایــــــش بر دل شوریده ام
یک کمی گر مختـــــــصر میبود والله بد نبود

کاش مــــــیبود او ولی یی حلقه دلباخته گان
از دل ای مــــا با خــــــبر میبود والله بد نبود

از سر لطـــــف و وفا روزی اگر لب های او
بر لــــــــــبانم بوســـــه گر میبود والله بد نبود

چاک زیبای گریبانـــــــــــــــش ز الطاف خیاط
 اند کی  گــــــــــر باز تــــر میبود والله بد نبود

خاک کفــــــــــــش پای سیمینش برای عاشقان
تو تیــــــــــــــایی در بصر  میبود والله بد نبود

طاق ابرویـــــــــــش بپـــــیروزی میان شهر ما
پهلوی طاق ظـــــــــــــــــــفر میبود والله بد نبود

 نوشته نذیر ظفر