آرشیف

2015-1-12

محمد سخی صبوریار

والـی غــــــور عرایض مردم واهالی قریه جات مـرغاب را تسلیم نمیگیرد

  
برای همه باشنده گان ولایت غور معلوم است که زمستان امسال نسبت به زمستان های گزشته ریزش برف ها ومسدود بودن راها دربین قریه جات را درقبال داشته مردم مناطق مرغاب درمجموع مال داری دارند وافزایش نفوس ومال داری جمع اوری علوفه حیوانی را به مردم مشکل ساخته است دراین زمستان مردم مناطق مرغاب به قحطی علوفه حیوانی دچار هستند راها مسدود است درقریه جات علوفه حیوانی پیدانمی شود مردم ازقریه جات مختلف رو،به دروازه دولت اورده اند ورقه های عرایض شان را به مقام ولایت تقدیم داشته اند جناب والی صاحب به اساس دلایل نامعلوم عرایض مردم را تحویل نگرفته مایوس ازدروازه ولایت برون شدند .چندین تن ازمحاسن سفیدان قریجات راباورقه های شان دیدم که ازدروازه ولایت با عرایض سفید مایوس برامدند ازیکی شان پرسیدم قضیه ازچه قرار است با دل پر گریه مایوس گفتند که ما نه از غور هستیم ونه دراین ولایت حق داریم ونه کسی هست که به مشکل ما رسیدگی نماید حتی گوشی شنوای نیست که مشکل مانرا بشنود حوصوله شنیدن هم به اینجا نیست نفر اول این ولایت که دربرابر مردم مسئول وجواب گو است مردم را ازدروازه اش بدون موجب میراند مشکلات ما محسوس است اگر توجه جدی وعاجل نشود یک فاجعه حیوانی بوجود می اید .دارائی ما مردم همین مواشی ومال داری است آنها اگر تلف شوند ما مجبور هستیم مهاجر شویم وبه کجابرویم .
چند قبل ازوزارت زراعت ومال داری طی دو مرتبه به تعداد 15000ده هزار کپون از قبیل گندم خوراکه گندم زراعتی ومواد علوفه حیوانی  بخاطر کمک به دهاقین ومردم فقیر وغریب واشخاص متضررصورت گرفته بود.اما مقام ولایت این مواد را به شکل دلخواه شان توزیع نموده اند وبه مردم مرغاب که بیش از104 قریه بزرگ وکوچک است درمرتبه اول 40 کارت ودرمرتبه دوم (  )
کارت درنظرگرفته شده که این کارت ها ازطرف محاسن سفیدان ونماینده های شوراهای مردمی رد شد وتا هنوز قضیه بحالش باقی است .اخر این اقای والی غور بامردم چه مشکل دارد اگر مشکل باشخص دارد مردم گناه دارند ایا والی برای یک قوم کوچک ونا محسوس ونام نهاد غور است یا برای درحدود 9صدهزار نفوس غور مسئولیت دارد اگر مسئولیت پذیری به همین منوال به مسئولیت گریزی تبدیل شود  نام این حکومت واین ولایت را چه باید گزاشت .ومردم به گجا رو،خواهند اورد.